Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh: Nghiên cứu chọn tạo giống lúa nước cho năng suất cao, chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện sản xuất tại Phú Yên

     Chiều ngày 10/1/2018, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu chọn tạo giống lúa nước cho năng suất cao, chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện sản xuất tại Phú Yên” do Th.S. Đặng Phúc và kỹ sư Nguyễn Tấn Hạnh đồng chủ nhiệm, Trung tâm Giống và Kỹ thuật cây trồng Phú Yên chủ trì thực hiện.

Hội đồng nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu chọn tạo giống lúa nước cho năng suất cao, chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện sản xuất tại Phú Yên” theo Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh Phú Yên

    Triển khai từ tháng 11/2013 đến tháng 11/2017, đề tài đã thực hiện đầy đủ các nội dung được phê duyệt và đạt được các mục tiêu đề ra. Từ 36 dòng thuộc 12 tổ hợp lai, nhóm chủ nhiệm đã chọn lọc dòng thuần sau 2 vụ và đã chọn ra 20 dòng có ưu điểm nổi bật; sau đó, nhóm tiến hành khảo nghiệm cơ bản 20 dòng và giống đối chứng, kết quả chọn được 04 dòng ưu tú, có nhiều điểm trong sản xuất (3/VI, 5/XI, 2/V, 3/VIII), tạm đặt tên PY4, PY5, PY6, PY7; tiếp đến khảo nghiệm sản xuất, khảo nghiệm diện rộng, đưa 04 giống đi đánh giá các đặt tính kháng sâu bệnh hại và phân tích các chi tiêu chất lượng thóc gạo, kết quả cho thấy 4 giống lúa này cho năng suất cao hơn 60 tạ/ha và cao hơn giống đối chứng từ 10,64 – 38,87%; khảo nghiệm diện rộng 3 giống PY4, PY5, PY7 có triển vọng mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn giống sản xuất đại trà từ 26 – 40%.

Chủ nhiệm nhiệm vụ thuyết minh nhiệm vụ tại Hội đồng

    Kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn quan trọng, góp phần bổ sung giống lúa mới có năng suất cao, chất lượng tốt cho tỉnh Phú Yên nói riêng và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ nói chung; tăng tính đa dạng sinh học; đồng thời mang lại thu nhập, giải quyết việc làm cho người dân địa phương. Với kết quả đó, đề tài được Hội đồng thống nhất nghiệm thu và bỏ phiếu đáng giá loại khá.

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.