Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh: Đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

     Sáng ngày 31/5, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) do ThS. Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch đã tiến hành họp nghiệm thu đề tài Đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Đề tài do cử nhân Lê Văn Thứ, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên làm chủ nhiệm, Sở  Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên chủ trì thực hiện.

Hội đồng nghiệm thu đề tài theo Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 14/05/2018 của UBND tỉnh Phú Yên

     Gần 2 năm triển khai, đề tài đã thực hiện đầy đủ các nội dung phê duyệt và đạt được mục tiêu đề ra. Thông qua các phương pháp điều tra xã hội học, mô hình hóa, kinh tế lượng, phân tích, so sánh, mô tả và tổng hợp, nhóm tác giả đã đánh giá thực trạng thu hút vốn FDI, hệ thống chính sách ưu đãi, thu hút vốn FDI đối với kinh tế tỉnh Phú Yên. Bên cạnh những thành công ban đầu, vốn FDI bộc lộ một số hạn chế như có sự mất cân đối trong đầu tư, ít nhà đầu tư lớn và các nhà đầu tư đến từ các nước phát triển, hiệu quả mang lại cho tỉnh còn thấp. Nguyên nhân dẫn đến hạn chế là hệ thống kết cấu hạ tầng còn yếu và thiếu; chất lượng lao động thấp, cơ cấu lao động mất cân đối; chất lượng của nhiều quy hoạch thấp, thiếu tính khả thi; hoạt động xúc tiến thu hút FDI đạt hiệu quả chưa cao…

     Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đã dựa vào phương pháp dự báo, phương pháp phân tích, đáng giá theo ma trận SWOT, phương pháp chuyên gia để đề xuất nhóm các giải pháp về chính sách hỗ trợ đầu tư; về kết cấu hạ tầng; về nguồn nhân lực địa phương…để thực hiện các mục tiêu và định hướng thu hút vốn FDI vào tỉnh Phú Yên. Một số giải pháp cụ thể như tuyên truyền vận động trước khi triển khai giải phóng mặt bằng, tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, thiết lập hồ sơ địa chính có chất lượng; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch; phát triển hệ thống giao thông đồng bộ, hợp lý; nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực bám sát yêu cầu của khu vực FDI; đầu tư nâng cao năng lực, mạng lưới đào tạo nhân lực…

Đại diện nhóm chủ nhiệm Đề tài báo cáo kết quả thực hiện tại Hồi đồng

     Kết quả của đề tài là cơ sở để các cấp, các ngành tham mưu xây dựng chủ trương, chính sách và giải pháp phù hợp nhằm đẩy mạnh thu hút vốn FDI; bổ sung nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà, góp phần thực hiện các mục tiêu đề ra trong Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và những năm tiếp theo; đồng thời thúc đẩy tăng trưởng GRDP, tăng nguồn thu ngân sách nhà nước, đổi mới công nghệ, giải quyết việc làm cho người lao động…trên địa bàn tỉnh.

     Với kết quả đó, đề tài được Hội đồng thống nhất nghiệm thu và bỏ phiếu đánh giá loại đạt.

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.