Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp sơ sở: Nghiên cứu ứng dụng ánh sáng đơn sắc trong nuôi cấy mô tế bào thực vật

     Sáng ngày 01/12, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở “Nghiên cứu ứng dụng ánh sáng đơn sắc trong nuôi cấy mô tế bào thực vật” do ông Võ Quang An làm chủ nhiệm; Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ Phú Yên chủ trì thực hiện. Đề tài được thực hiện nhằm nghiên cứu ứng dụng các loại đèn tiết kiệm năng lượng khác nhau để nhân giống cây trồng trong nuôi cấy mô tế bào thực vật; khảo sát, đánh giá các nguồn ánh sáng đơn sắc trong nhân giống.

Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp sơ sở “Nghiên cứu ứng dụng ánh sáng đơn sắc trong nuôi cấy mô tế bào thực vật”

     Triển khai từ tháng 3/2014, nhóm chủ nhiệm đề tài đã tiến hành nghiên cứu, thiết kế và lắp đặt hệ thống đèn phục vụ bố trí thí nghiệm nuôi cấy mô tế bào thực vật; khảo sát ảnh hưởng của hệ thống chiếu sáng đến quá trình nhân giống cây Cúc, lan Hồ Điệp, Chuối. Kết quả các thí nghiệm cho thấy, nhân giống invitro cây Cúc, lan Hồ Điệp, Chuối sử dụng công nghệ chiếu sáng đơn sắc tối ưu nhất là ánh sáng trắng và ánh sáng LED xanh 70% đỏ kết hợp 30% xanh; cây giống sử dụng công nghệ chiếu sáng đơn sắc tốt hơn công nghệ sáng thông thường, rút ngắn thời gian thực hiện của từng giai đoạn nhân giống từ 3 – 5 ngày, từ đó tiết kiệm năng lượng tiêu thụ, tăng hiệu quả kinh tế. Đến nay, đề tài đã đã xây dựng quy trình kỹ thuật ứng dụng ánh sáng trong nuôi cấy mô tế bào thực vật cho cây Cúc, lan Hồ Điệp, Chuối cấy mô; sản xuất 2.000 cây giống áp dụng quy trình sử dụng công nghệ chiếu sáng đơn sắc.

     Với kết quả đó, đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá, xếp loại đạt.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.