Nghiệm thu đề án: Xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ tại tỉnh Phú Yên

     Thực hiện Quyết định số 1840/QĐ-UBND ngày 19/9/2018 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thành lập Hội đồng KH&CN nghiệm thu đề án “Xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp KH&CN tại tỉnh Phú Yên”, sáng ngày 12/10/2018, Sở KH&CN Phú Yên đã tổ chức họp Hội đồng. Hội đồng do Ths. Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch; ông Trần Bá Hậu, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp, Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc làm chủ nhiệm; Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp – Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc chủ trì thực hiện.

Hội đồng KH&CN nghiệm thu đề án “Xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp KH&CN tại tỉnh Phú Yên”

     Triển khai từ tháng 8/2017, đề án đã thực hiện đầy đủ các nội dung được phê duyệt và đạt các mục tiêu đề ra. Nhóm tác giả đã đánh giá mức độ phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp và thực trạng nguồn lực tại tỉnh Phú Yên. Theo đó, hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh đang gần ở cấp độ 1 (thang đánh giá SCMM). Đồng thời rà soát các chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế ngành tại Phú Yên, đặc biệt chú trọng lĩnh vực đánh bắt, chế biến thủy sản và trồng cây dược liệu. Qua đó, đề xuất  mô hình vườn ươm doanh nghiệp KH&CN phù hợp với điều kiện của tỉnh. Cụ thể, Trung tâm ươm tạo Doanh nghiệp KH&CN tỉnh Phú Yên dự kiến xây dựng theo mô hình công tư, trong đó nhà nước đóng vai trò chủ đạo đầu tư ở giai đoạn đầu, sau từ 1 – 2 năm đi vào hoạt động vườn ươm sẽ hoạt động dựa trên cơ sở kêu gọi đầu tư của tư nhân. Nhóm tác giả cũng đã xây dựng phương án nghiên cứu tiền khả thi cho việc xây dựng vườn ươm tại tỉnh Phú Yên, bao gồm phương án tăng cường nhận thức của các đối tượng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phương án kết nối với các nguồn lực tại tỉnh, phương án cung cấp dịch vụ… Với kết quả đó, đề tài được Hội đồng nhất trí thông qua và bỏ phiếu đánh giá loại đạt.

Chủ nhiệm đề tài, ông Trần Bá Hậu, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp, Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc báo cáo kết quả thực hiện tại Hội đồng

     Đề án nghiên cứu cho thấy tính cấp thiết của việc thành lập Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệm KH&CN tỉnh Phú Yên trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân và nhóm cá nhân trên địa bàn tỉnh. Kết quả nghiên cứu của đề án dự tính được ứng dụng tại Sở KH&CN Phú Yên.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.