Nâng cao nhận thức về cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 trong bối cảnh hội nhập

     Nhằm cung cấp những kiến thức để có cái nhìn đúng đắn và đánh giá toàn diện hơn về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (I4.0) đang tác động tới đời sống chính trị, văn hóa, xã hội nước ta, vừa qua tại Hà Nội, Trường Quản lý khoa học và công nghệ (KH&CN), Bộ KH&CN tổ chức Hội thảo “Tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0 để Việt Nam sớm đạt mục tiêu nước công nghiệp”.

     Tham dự có lãnh đạo trường Quản lý KH&CN, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ KH&CN và đại diện các tổ chức, cơ quan ban ngành có liên quan.

     Tại Hội thảo, các báo cáo viên cùng các đại biểu chia sẻ nhận thức về nền tảng KH&CN của I4.0, đồng thời có những dự báo về I4.0, xã hội 5.0; đánh giá những tác động cụ thể của I4.0 vào đời sống, sản xuất, kinh doanh trong xã hội như việc tạo ra các sản phẩm đầu ra được tùy biến cá nhân và sản xuất tại chỗ; tạo ra những mặt trận cạnh tranh mới; tái định nghĩa chuỗi giá trị trong các mô hình kinh doanh; những tác động làm thay đổi thế giới công việc; tác động, đánh giá các tác động ở phạm vị quốc gia; tác động đối với doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh; thị trường lao động; giáo dục, đào tạo; người dân,…

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hội nhập KH&CN – Bùi Quý Long trình bày tham luận tại Hội thảo

     Đặc biệt, Hội thảo đã đưa ra điều kiện tiền đề cho I4.0; cơ sở nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ,… Qua đó, trình bày, phân tích sâu các thuật ngữ làm nên I4.0 như: dữ liệu lớn (big data), điện toán đám mây (cloud computing) và Internet kết nối vạn vật (IoT). Sự kết hợp của dữ liệu lớn – điện toán đám mây – internet kết nối vạn vật tạo ra một môi trường hoàn toàn mở cho các công nghệ mới như: công nghệ in 3D, máy móc tự động hóa và tích hợp con người (máy móc là những động lực chính thúc đẩy tăng năng suất công nghiệp) vào sản xuất hàng các sản phẩm hàng hóa.

     Thông qua Hội thảo, các đại biểu còn có cơ hội nhìn nhận, đánh giá rõ hơn về I4.0, những cơ hội, thách thức của Việt Nam trước I4.0 qua các tham luận được trình bày tại Hội thảo như: Những tác động và đánh giá tác động của I4.0; I4.0 tại Việt Nam với hoạt động hội nhập KH&CN; I4.0 – động lực phát triển xã hội 5.0; Phân tích SWOT về I 4.0 tại Việt Nam và các ngành, lĩnh vực chịu tác động của I 4.0; Nền tảng KH&CN của I4.0.

(Theo https://www.most.gov.vn)

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.