Nâng cao kiến thức về bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ

     Sáng ngày 6/12, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên phối hợp với Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) tập huấn nâng cao kiến thức về bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ cho 63 đại biểu là đại diện lãnh đạo, cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin của Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố và Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh.

Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức về bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ

     Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin theo cấp độ cho lãnh đạo, cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin trong các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; đồng thời khái quát việc quản lý hạ tầng thống nhất, đồng bộ đảm bảo an toàn, an ninh thông tin để vận hành các hệ thống thông tin và lưu trữ tập trung các cơ sở dữ liệu dùng chung, dữ liệu chuyên ngành của tỉnh.

     Tại Hội nghị, đại biểu được nghe báo cáo viên Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) báo cáo các chuyên đề: Giới thiệu tình hình an toàn thông tin: Nguy cơ và giải pháp; Hướng dẫn quy trình xác định và thực thi bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Giám sát an toàn thông tin mạng.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.