Nâng cao kiến thức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

    Thực hiện Kế hoạch 117/KH-UBND ngày 16/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Yên đến năm 2025, sáng ngày 19/10, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên phối hợp với Trung tâm Đào tạo và hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ (Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN); Tỉnh đoàn Phú Yên; các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho gần 100 đoàn viên thanh niên, sinh viên và giảng viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Ths. Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn

    Tại Hội nghị, chuyên gia Nguyễn Văn Trúc, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN đã trình bày chuyên đề Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cách mạng công nghiệp 4.0. Trong đó tập trung làm rõ định nghĩa đổi mới sáng tạo; phân tích bối cảnh hiện tại và những yêu cầu cần thiết khi khởi nghiệp trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; những hạn chế cần tránh và các yếu tố hướng đến thành công trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…

Ông Nguyễn Văn Trúc, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN đã trình bày chuyên đề Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cách mạng công nghiệp 4.0

     Thông qua Hội nghị tập huấn, đoàn viên thanh niên, sinh viên, giảng viên tham gia được tiếp cận các kiến thức về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao năng lực cho đoàn viên thanh niên, sinh viên, giảng viên để kích hoạt, thúc đẩy các hoạt động về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Kế hoạch 117/KH-UBND ngày 16/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Yên đến năm 2025 nhằm mục tiêu triển khai, cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung của Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của tỉnh Phú Yên; thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh Phú Yên nhằm tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, tập trung vào các ngành, lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Phú Yên.

Chỉ tiêu cụ thể: Đến năm 2020, hỗ trợ phát triển tối thiểu 01 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hỗ trợ phát triển tối thiểu 04 doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, tổ chức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; đến năm 2025, hỗ trợ phát triển tối thiểu 03 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hỗ trợ phát triển tối thiểu 08 doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, tổ chức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Một số nội dung chủ yếu triển khai trong kế hoạch: Thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; đào tạo nâng cao năng lực về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thiết lập mạng lưới liên kết trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh, với quốc gia và thế giới.

Tổ chức thực hiện:

Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan chức năng có liên quan trên cơ sở Kế hoạch này. Chịu trách nhiệm chính tổ chức thực hiện Kế hoạch và theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Yên đến năm 2025. Định kỳ, tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết và tổng kết.

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính cân đối bố trí kinh phí nguồn vốn từ ngân sách tỉnh để thực hiện Kế hoạch theo quy định.

Sở Tài chính: Hàng năm, căn cứ khả năng ngân sách chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định.

 Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan chức năng có liên quan: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện và những kiến nghị đề xuất (nếu có) qua Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Nguồn: phuyen.gov.vn

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.