Nâng cao kiến thức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

     Trong hai ngày 9/11 và 10/11, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên phối hợp với Trung tâm Đào tạo và hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ – Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN tổ chức Tập huấn nâng cao kiến thức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ, công chức, viên chức và doanh nghiệp tỉnh Phú Yên.

ThS. Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn

     Tại Hội nghị, chuyên gia Nguyễn Văn Trúc, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN đã trình bày chuyên đề Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cách mạng công nghiệp 4.0; Quy trình và kỹ năng chuyển giao công nghệ. Chuyên gia Lương văn Thưởng, Phó trưởng phòng Phát triển thị trường công nghệ – Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN trình bày chuyên đề Quy định đổi mới của Luật chuyển giao công nghệ 2017 về phát triển thị trường KH&CN; Quản trị và thương mại hóa tài sản trí tuệ trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Tập huấn nâng cao kiến thức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

     Thông qua Hội nghị tập huấn, cán bộ, công chức, viên chức tham gia được tiếp cận các kiến thức về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức để kích hoạt, thúc đẩy các hoạt động về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Ông Nguyễn Văn Trúc, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN đã trình bày chuyên đề Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cách mạng công nghiệp 4.0

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.