Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Phú Yên

     Thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương và Công văn số 10865/VPCP-KSTT ngày 09/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, ngày 7/12, UBND tỉnh Phú Yên có Công văn số 6927/UBND-NC yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố triển khai các nội dung trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Phú Yên.

     Theo đó, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố cần quán triệt nội dung Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh triển khai Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo đúng tiến độ được giao; thành lập hoặc kiện toàn tổ chức, nhiệm vụ bộ phận một cửa theo đúng quy định tại Điều 10 Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, việc tổ chức có sự tham gia của đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính, trang thiết bị của bộ phận một cửa đảm bảo sự thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính; bố trí nhân sự làm việc tại bộ phận một cửa có trình độ chuyên môn, bảo đảm chất lượng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; hướng tới thực hiện toàn bộ quy trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại bộ phận một cửa đối với những thủ tục hành chính phổ biến và có số lượng hồ sơ phát sinh lớn, bảo đảm không tăng biên chế.

     Bên cạnh đó, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố cần chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị mình, hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính, khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về thủ tục hành chính, trình trạng quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính, nghiêm túc xử lý các phản ảnh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Triển khai đánh giá mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính và sử dụng kết quả này để đánh giá, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

     Ngoài ra, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố cần chỉ đạo, quán triệt thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh và Công văn số 4428/UBND-KT ngày 07/8/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó tập trung vào hoạt động đánh giá tác động, tính toán chi phí tuân thủ trong quá trình xây dựng văn bản có quy định thủ tục hành chính; rà soát cắt giảm điều kiện kinh doanh, danh mục kiểm tra chuyên ngành; công bố, công khai thủ tục hành chính theo quy định, công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại bộ phận một cửa, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giao cho cấp dưới tiếp nhận hộ; đồng thời triển khai sử dụng chức năng thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (không dùng tiền mặt) để thanh toán phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân qua tài khoản ngân hàng.

     Dưới đây là toàn văn Công văn số 6927/UBND-NC của UBND tỉnh. (đính kèm công văn)

     Công văn số 6927/UBND-NC

                                                                             Văn phòng Sở

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.