Lãnh đạo Cục Thông tin KH&CN quốc gia làm việc với một số bộ, ngành và địa phương về việc phối hợp triển khai hoạt động thông tin, thống kê KH&CN

Nhằm đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về thông tin, thống kê khoa học và công nghệ (KH&CN), tổ chức thực hiện các quy định pháp luật và tăng cường phối hợp công tác trong lĩnh vực thông tin, thống kê KH&CN với các bộ, ngành và địa phương, từ ngày 20-30/5/2019, Cục Thông tin KH&CN quốc gia đã tổ chức các đoàn công tác do ông Vũ Anh Tuấn, Phó Cục trưởng dẫn đầu đến làm việc với các tổ chức thực hiện chức năng thông tin, thống kê KH&CN tại Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng.

Đoàn công tác của Cục Thông tin KH&CN quốc gia làm việc với Ban Quản lý khoa học, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam

Phát biểu tại các buổi làm việc, ông Vũ Anh Tuấn đã nhấn mạnh, đến nay hệ thống văn bản pháp luật, hành lang pháp lý cho hoạt động thông tin, thống kê KH&CN cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước. Năm 2019, Cục Thông tin KH&CN quốc gia đã xây dựng kế hoạch làm việc với một số tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin KH&CN bộ, ngành và địa phương với mục tiêu kiểm tra, hướng dẫn, đồng thời trao đổi, nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thông tin, thống kê KH&CN tại các bộ, ngành và địa phương. Đồng thời, giới thiệu về những nhiệm vụ trọng tâm và tiềm năng hợp tác, hỗ trợ của Cục Thông tin KH&CN quốc gia trong việc thúc đẩy hoạt động thông tin, thống kê KH&CN tại các bộ, ngành và địa phương.

Đoàn công tác của Cục Thông tin KH&CN quốc gia làm việc với Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông vân tải

Các bên đã trao đổi nội dung về tình hình thực hiện công tác thông tin, thống kê KH&CN trong năm qua và kế hoạch năm 2019, bao gồm xây dựng và phát triển nguồn lực thông tin KH&CN; thu thập, đăng ký, lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN, triển khai công tác thống kê KH&C, xây dựng cơ sở dữ liệu,.v.v. chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và kinh nghiệm trong công tác quản lý, triển khai các hoạt động thuộc lĩnh vực thông tin và thống kê KH&CN. Một trong những khó khăn là thiếu nhân lực và kinh phí hạn chế. Bên cạnh đó, các cơ quan có ý kiến Bộ Khoa học và Công nghệ cần tăng cường tổ chức công tác đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ về thông tin, thống kê KH&CN; sớm ban hành quy định hướng dẫn về xây dựng định mức kinh tế – kỹ thuật đối các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ; đẩy mạnh việc liên kết, tích hợp và chia sẻ dữ liệu từ CSDL đặc thù của các bộ ngành và địa phương với Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN.

Kết thúc các buổi làm việc, Phó Cục trưởng Vũ Anh Tuấn cảm ơn sự phối hợp trong công việc của Vụ Khoa học và Công nghệ, đồng thời mong muốn tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các bộ, ngành và địa phương nhằm thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

(Theo http://www.vista.gov.vn)

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.