Kiểm tra dự án cấp cơ sở: Xây dựng mô hình trồng nấm Bào ngư và nấm Linh chi tại thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh

     Vừa qua, Đoàn kiểm tra Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên do Ths. Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra định kỳ tiến độ thực hiện dự án “Xây dựng mô hình trồng nấm Bào ngư và nấm Linh chi tại thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh”. Việc kiểm tra định kỳ tiến độ thực hiện dự án là một trong những nội dung bắt buộc trong việc thực hiện, quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở.

     Dự án được triển khai thực hiện từ 4/2017 đến tháng 8/2018 do Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Sông Hinh chủ trì, ông Nguyễn Khắc Sự làm chủ nhiệm.

Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên, Ths. Lê Văn Cựu kiểm tra mô hình trồng nấm Linh chi tại hộ bà Lê Thị Xuân Du (Khu phố 8, thị trấn Hai Riêng)

     Tại buổi làm việc, Đoàn đã được nghe chủ nhiệm dự án báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, dự án đã thực hiện đúng tiến độ, đúng quy trình và phương pháp theo thuyết minh đã được phê duyệt. Cụ thể: Dự án được thực hiện tại hộ bà Hà Thị Kiên (khu phố 5) và hộ bà Lê Thị Xuân Du (khu phố 8) thuộc thị trấn Hai Riêng; hiện hai hộ đang nuôi trồng nấm Linh chi (đợt 2) với số lượng 1.000 bịch phôi/hộ. Theo tiến độ thực hiện, đến tháng 7/2018, cơ quan chủ trì sẽ tổ chức Hội nghị trại nấm, sau đó tự đánh giá nghiệm thu nội bộ, đến tháng 8/2018, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ nghiệm thu chính thức, bàn giao kết quả thực hiện mô hình cho các hộ tham gia dự án và tự nhân rộng cho nhiều địa phương khác.

                                                                                                                  Nguyễn Thị Bích Trâm

PTP. Quản lý Khoa học – Sở KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.