Hướng dẫn cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Nghị định 13/NĐ-CP

Ngày 16 tháng 4 năm 2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số 1048/BKHCN-PTTTDN để Hướng dẫn cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Nghị định 13/NĐ-CP. Nội dung công văn hướng dẫn gồm:

1. Thủ tục hành chính có liên quan doanh nghiệp khoa học và công nghệ
2. Điều kiện chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ
3. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ
4. Hồ sơ đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ
5. Thu hồi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ
6. Báo cáo tình hình phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Chi tiết, cv_939_20190422034724341340

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.