Hộp thư công vụ

 

DANH SÁCH TÀI KHOẢN THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ CỦA CCVCNLĐ VÀ CƠ QUAN SỞ KH&CN PHÚ YÊN

STT NGƯỜI DÙNG CHỨC VỤ TÀI KHOẢN
I SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ skhcn@phuyen.gov.vn
  LÃNH ĐẠO SỞ  
1 Dương Bình Phú Giám đốc Sở duongbinhphu@phuyen.gov.vn
2 Lâm Vũ Mỹ Hạnh Phó Giám đốc Sở lamvumyhanh@phuyen.gov.vn
  VĂN PHÒNG SỞ  
3 Nguyễn Thị Lý Chánh văn phòng nguyenthily@phuyen.gov.vn
4 Lương Quốc Chinh Phó chánh văn phòng luongquocchinh@phuyen.gov.vn
5 Phan Văn Mỹ Phó chánh văn phòng phanvanmy@phuyen.gov.vn
6 Ngô Thị Mỹ Xuân Văn thư ngothimyxuan@phuyen.gov.vn
7 Trần Lê Đan Vy Thủ quỹ tranledanvy@phuyen.gov.vn
8 Lê Thị Kim Hồng Pháp chế  
  PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC  
9 Dương Văn Nghị Trưởng phòng duongvannghi@phuyen.gov.vn
10 Nguyễn Thị Bích Trâm Phó trưởng phòng nguyenthibichtram@phuyen.gov.vn
11 Nguyễn Thị Việt Hoàng Phó trưởng phòng nguyenthiviethoang@phuyen.gov.vn
12 Nguyễn Thị Hà Giang Chuyên viên nguyenthihagiang@phuyen.gov.vn
13 Nguyễn Thị Tường Vi Chuyên viên nguyenthituongvi@phuyen.gov.vn
PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ  
14 Đào Đức Dũng Trưởng phòng daoducdung@phuyen.gov.vn
15 Nguyễn Thị Mỹ Liên Phó trưởng phòng nguyenthimylien@phuyen.gov.vn
16 Lê Thị Thu Thủy Phó trưởng phòng Lethithuthuy75@phuyen.gov.vn
17 Nguyễn Thị Ngọc Hảo Chuyên viên nguyenthingochao@phuyen.gov.vn
18 Trần Dương Duy Chuyên viên tranduongduy@phuyen.gov.vn
  PHÒNG KH-TC  
19 Hồ Xuân Long Trưởng phòng hoxuanlong@phuyen.gov.vn
20 Trần Thị Kim Hiền PTP, KT trưởng tranthikimhien@phuyen.gov.vn
21 Nguyễn Thị Bình Minh Kế toán nguyenthibinhminh@phuyen.gov.vn
22 Dương Thị Thanh Xuân Chuyên viên duongthithanhxuan@phuyen.gov.vn
23 Nguyễn Thị Châu Trinh Kế toán  
       
  THANH TRA SỞ  
24 Trần Văn Nho Chánh thanh tra tranvannho@phuyen.gov.vn
25 Nguyễn Văn Lộc Phó chánh thanh tra nguyenvanloc@phuyen.gov.vn
26 Dương Hoàng Khoa Thanh tra viên duonghoangkhoa@phuyen.gov.vn
II CHI CỤC TIÊU CHUẨN, ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG cctcdlcl.skhcn@phuyen.gov.vn
  LÃNH ĐẠO  
27 Trần Phú Hà Chi cục trưởng tranphuha@phuyen.gov.vn
28 Trần Thị Hiền Phó chi cục trưởng tranthihien@phuyen.gov.vn
29 Nguyễn Công Nhật PCCT, kiêm GĐ TT KT TCĐLCL nguyencongnhat@phuyen.gov.vn
  PHÒNG NGHIỆP VỤ  
30 Nguyễn Thị Anh Trưởng phòng nguyenthianh@phuyen.gov.vn
31 Nguyễn Thị Thu Thảo Chuyên viên Nguyenthithuthao89@phuyen.gov.vn
32 Trần Văn Tâm Phó Trưởng phòng tranvantam@phuyen.gov.vn
33 Trương Ngọc Tài Chuyên viên truongngoctai@phuyen.gov.vn
  PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP  
34 Trương Thị Thảo Kế toán truongthithao@phuyen.gov.vn
35 Lê Thị Ngọc Cẩm Văn thư lethingoccam@phuyen.gov.vn
III TRUNG TÂM ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ttudcgcn.skhcn@phuyen.gov.vn
  LÃNH ĐẠO  
36 Đặng Thị Thủy Giám đốc dangthithuy@phuyen.gov.vn
37 Đào Ái Thao P. Giám đốc daoaithao@phuyen.gov.vn
  PHÒNG KẾ HOẠCH – TỔNG HỢP  
38 Nguyễn Trọng Lực Trưởng phòng nguyentrongluc@phuyen.gov.vn
39 Ngô Thị Kim Thảo Phó trưởng phòng ngothikimthao@phuyen.gov.vn
40 Đặng Hoàng Hạnh Tiên Nhân viên danghoanghanhtien@phuyen.gov.vn
41 Nguyễn Tấn Quí Kế toán nguyentanqui@phuyen.gov.vn
42 Nguyễn Thị Hồng Thúy Nhân viên nguyenthihongthuy95@phuyen.gov.vn
  PHÒNG KỸ THUẬT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ  
43 Trương Hùng Mỹ Trưởng phòng truonghungmy@phuyen.gov.vn
44 Lê Huy Hoàng Nhân viên lehuyhoang@phuyen.gov.vn
45 Nguyễn Vân Anh Nhân viên nguyenvananh@phuyen.gov.vn
46 Hồ Thị Phương Thảo Nhân viên hothiphuongthao@phuyen.gov.vn
  TRẠM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI  
47 Ngô Thị Đông Phương Trưởng trạm ngothidongphuong@phuyen.gov.vn
48 Cao Thị Thảo Nguyên Nhân viên caothithaonguyen@phuyen.gov.vn
49 Hà Thị Thu Ngọc Nhân viên hathithungoc@phuyen.gov.vn
50 Hà Thị Cẩm Giang Nhân viên hathicamgiang @phuyen.gov.vn
51 Nguyễn Thị Hà Nhân viên nguyenthiha@phuyen.gov.vn
52 Nguyễn Thị Ngọc Lam Nhân viên nguyenthingoclam@phuyen.gov.vn
  TRẠM THỰC NGHIỆM CÔNG NGHỆ SINH HỌC HÒA QUANG  
53 Võ Quan An Trưởng trạm voquanan@phuyen.gov.vn
54 Nguyễn Thị Ánh Châu Phó trưởng trạm nguyenthianhchau@phuyen.gov.vn
55 Trần Ngọc Thưởng Nhân viên tranngocthuong@phuyen.gov.vn
56 Lê Thị Bích Nhân viên lethibich@phuyen.gov.vn
57 Trương Nhật Phương Nhân viên truongnhatphuong@phuyen.gov.vn
58 Dương Thị Hồng Thu Nhân viên duongthihongthu@phuyen.gov.vn
  PHÒNG THÔNG TIN – THỐNG KÊ  
59 Bùi Vũ An Nhân viên buivuan@phuyen.gov.vn
60 Nguyễn Đông Hà Nhân viên nguyendongha@phuyen.gov.vn
       
V TRUNG TÂM KT TCĐLCL  
61 Huỳnh Thái Long Phó giám đốc huynhthailong@phuyen.gov.vn
  PHÒNG HÀNH CHÍNH  
62 Lê Miên Miên Nhân viên lemienmien@phuyen.gov.vn
63 Lưu Thị Diễm Trang Kế toán luuthidiemtrang@phuyen.gov.vn
64 Tô Thị Kim Hằng Nhân viên tothikimhang@phuyen.gov.vn
PHÒNG KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG  
65 Trần Kim Sinh Nhân viên trankimsinh@phuyen.gov.vn
66 Lê Quang Vinh Nhân viên lequangvinh@phuyen.gov.vn
67 Nguyễn Thượng Quang Nhân viên nguyenthuongquang@phuyen.gov.vn
  PHÒNG THỬ NGHIỆM  
68 Võ Thị Kim Tri Nhân viên vothikimtri@phuyen.gov.vn
69 Trần Minh Tuấn Nhân viên tranminhtuan87@phuyen.gov.vn
70 Huỳnh Thị Kim Nga Nhân viên huynhthikimnga@phuyen.gov.vn
71 Nguyễn Thanh Tùng Nhân viên Nguyenthanhtung88@phuyen.gov.vn
72 Đặng Hạnh Quyên Nhân viên danghanhquyen@phuyen.gov.vn
73 Nguyễn Bách Khoa Nhân viên nguyenbachkhoa@phuyen.gov.vn
74 Cao Y Quân Nhân viên  
  PHÒNG ĐÀO TẠO CHỨNG NHẬN  
75 Dương Thị Thùy Vũ Nhân viên duongthithuyvu@phuyen.gov.vn

 

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.