Họp nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu bảo tồn, hoàn thiện quy trình nhân giống và trồng thử nghiệm 02 loài lan kim tuyến (Anoetochilus spp và loài bản địa) tại Phú yên

    Sáng ngày 29/6, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên tổ chức họp Hội đồng KH&CN nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu bảo tồn, hoàn thiện quy trình nhân giống và trồng thử nghiệm 02 loài lan kim tuyến (Anoetochilus spp và loài bản địa) tại Phú yên”. Hội đồng do Ths. Lê  Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch, Ths. Nguyễn Trọng Lực làm chủ nhiệm đề tài, Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên chủ trì thực hiện.

Hội đồng nhiệm thu đề tài theo Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên

     Đề tài đã thực hiện đầy đủ các nội dung đã được phê duyệt và đạt các mục tiêu đề ra. Nhóm chủ nhiệm đã tiến hành thu thập thông tin về đặc điểm sinh học, sinh thái cây lan kim tuyến; bảo tồn được 05 giống lan kim tuyến (2 giống bản địa và 03 giống được nhập từ địa phương khác); hoàn thiện quy trình nhân giống cây lan kim tuyến bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật; xây dựng quy trình ra ngôi lan kim tuyến; bước đầu xây dựng được quy trình trồng lan kim tuyến tại Trạm thực nghiệm công nghệ sinh học Hòa Quang (huyện Phú Hòa); tổ chức sản xuất thử nghiệm 15.000 cây lan kim tuyến và trồng thử nghiệm tại Trạm thực nghiệm công nghệ sinh học Hòa Quang. Với kết quả đó, đề tài được Hội đồng nhất trí nghiệm thu và bỏ phiếu đánh giá loại khá.

Chủ nhiệm đề tài, Ths. Nguyễn Trọng Lực báo cáo kết quả thực hiện tại Hội đồng

     Lan kim tuyến là đối tượng trong danh mục đề án khung bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh đã được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt tại Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 25/3/2015. Vì vậy, kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn quan trọng góp phần bảo tồn nguồn gen quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng; cung cấp cơ sở dữ liệu và cơ sở khoa học để đưa ra sản xuất đại trà. Bên cạnh đó, việc ứng dụng quy trình công nghệ vi nhân giống để tạo sản phẩm hàng hóa cây giống sạch bệnh, chất lượng cao phục vụ trồng thử nghiệm sản xuất và kinh doanh cây dược liệu lan kim tuyến tại Phú Yên.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa hoc và Công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.