Họp Hội đồng xét duyệt nhiệm vụ KH&CN giao trực tiếp: Nghiên cứu quy trình nhân giống invitro và đề xuất bảo tồn cây Cam thảo Đá Bia tại huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

     Chiều ngày 7/12, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp Hội đồng xét duyệt nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu quy trình nhân giống invitro và đề xuất bảo tồn cây Cam thảo Đá Bia (Telosma procumbens) tại huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên”. Hội đồng do ThS. Lê Văn Cựu – Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch, ThS. Nguyễn Trần Vũ làm chủ nhiệm nhiệm vụ, Trường Đại học Phú Yên chủ trì thực hiện.

Hội đồng xét duyệt nhiệm vụ KH&CN theo Quyết định số 2238/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh Phú Yên

     Năm 2015, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định số 528/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh giai đoạn 2015 – 2020. Trong đó, Cam thảo Đá Bia là một trong ba loài dược liệu được đánh giá là nguồn gen quý hiếm đang ở mức nguy cấp trong Sách đỏ Việt Nam, cần được lưu giữ và bảo tồn. Vì vậy, đây là một nhiệm vụ cấp thiết, có giá trị khoa học và thực tiễn quan trọng.

     Nhiệm vụ được thực hiện nhằm nhằm xây dựng biện pháp kỹ thuật nhân giống in vitro cây Cam thảo Đá Bia; xây dựng biện pháp kỹ thuật ươm cây giống ở giai đoạn vườn ươm; xây dựng biện pháp kỹ thuật trồng cây Cam thảo Đá Bia phù hợp với điều kiện sinh thái trên địa bàn tỉnh; đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát triển cây Cam thảo Đá Bia.

Chủ nhiệm nhiệm vụ – Ths. Nguyễn Trần Vũ thuyết minh nhiệm vụ tại Hội đồng

     Nhiệm vụ được Hội đồng KH&CN thống nhất đề nghị UBND tỉnh phê duyệt cho triển khai thực hiện trong năm 2018. Thời gian thực hiện là 36 tháng.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.