Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN: Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống nhân tạo sò huyết Đầm Ô Loan Anadara granosa (Linne, 1758)

     Thực hiện Quyết định số 131/QĐ-SKHCN ngày 19/6/2018 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019 “Nghiên cứu và xây dựng quy trình sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm sò huyết Đầm Ô Loan” do TS. Nguyễn Thị Phi Loan, Trường Đại học Phú Yên đề xuất, sáng ngày 27/6, Sở KH&CN Phú Yên tổ chức họp Hội đồng.

Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019 “Nghiên cứu và xây dựng quy trình sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm sò huyết Đầm Ô Loan”

     Tại Hội đồng, các thành viên đã tiến hành thảo luận, đánh giá, phân tích phiếu đề xuất theo các tiêu chí: Tính cấp thiết; tính liên ngành, liên vùng và tầm quan trọng của vấn đề khoa học đặt ra; khả năng không trùng lắp với các nhiệm vụ khác; nhu cầu cấp thiết phải huy động nguồn lực của tỉnh cho việc thực hiện; khả năng huy động được nguồn kinh phí ngoài ngân sách để thực hiện. Qua đó, Hội đồng đánh giá cao tính cấp thiết phải thực hiện nhiệm vụ và thống nhất trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục triển khai năm 2019, đồng thời nhất trí chỉnh sửa tên nhiệm vụ thành Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống nhân tạo sò huyết Đầm Ô Loan Anadara granosa (Linne, 1758)”. Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng cũng đã tư vấn các nội dung dự kiến tập trung nghiên cứu, định hướng mục tiêu, hệ thống sản phẩm của nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, nhiệm vụ sẽ được hoàn thiện, có tính mới, có khả năng ứng dụng mang lại hiệu quả thiết thực cho địa phương.

Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ “Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên”

     Chiều cùng ngày, Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019 theo Quyết định số 154/QĐ-SKHCN ngày 25/06/2018 của Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên đã tiến hành họp tư vấn xác định nhiệm vụ “Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên” do TS. Trương Quang Hiển, Trường Đại học Quy Nhơn đề xuất. Cũng dựa vào các tiêu chí trên, Hội đồng đã thảo luận, tư vấn và thống nhất đổi tên nhiệm vụ thành “Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý giá đất trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên”, đồng thời đặt ra bài toán mới về mục tiêu, nội dung thực hiện, sản phẩm dự kiến…để Sở KH&CN Phú Yên hoàn thiện các thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng năm 2019.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa hoc và Công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.