Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN: Nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm cá diếc (Carassius auratus) sạch, an toàn thực phẩm tại Phú Yên

     Ngày 22/6, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019 “Nghiên cứu quy trình sản xuất giống nhân tạo và thử nghiệm nuôi thương phẩm cá diếc (Carassius auratus) sạch, an toàn phục vụ phát triển nguồn lợi đặc sản tại địa phương”  do ông Phạm Trường Giang, Viện nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III đề xuất. Ths. Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch Hội đồng.

     Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh được đánh giá theo các tiêu chí: Tính cấp thiết; tính liên ngành, liên vùng và tầm quan trọng của vấn đề khoa học đặt ra; khả năng không trùng lắp với các nhiệm vụ khác; nhu cầu cấp thiết phải huy động nguồn lực của tỉnh cho việc thực hiện; khả năng huy động được nguồn kinh phí ngoài ngân sách để thực hiện.

Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019 “Nghiên cứu quy trình sản xuất giống nhân tạo và thử nghiệm nuôi thương phẩm cá diếc (Carassius auratus) sạch, an toàn phục vụ phát triển nguồn lợi đặc sản tại địa phương”

     Tại Hội đồng, các thành viên đã tiến hành thảo luận, đánh giá, phân tích phiếu đề xuất để tư vấn, định hướng mục tiêu, nội dung, kết quả, hệ thống sản phẩm dự kiến đạt được. Qua đó, Hội đồng thống nhất đề nghị hoàn thiện các thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục triển khai năm 2019, đồng thời nhất trí chỉnh sửa tên nhiệm vụ thành “Nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm cá diếc (Carassius auratus) sạch, an toàn thực phẩm tại Phú Yên”.

     Cùng ngày, Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019 theo Quyết định số 134/QĐ-SKHCN ngày 19/06/2018 của Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên đã tiến hành họp tư vấn xác định nhiệm vụ “Xây dựng mô hình nuôi cá khế vằn Gnathanodon speciousus (Forsskal, 1975) thương phẩm trong lồng bằng thức ăn công nghiệp tại Phú Yên” do ông Võ Minh Hải, Trung tâm Giống và Kỹ thuật Thủy sản Phú Yên đề xuất.

     Cũng dựa vào các tiêu chí trên, Hội đồng đã thảo luận, tư vấn và thống nhất đổi tên nhiệm vụ thành “Hoàn thiện quy trình nuôi cá khế vằn Gnathanodon speciousus (Forsskal, 1975) thương phẩm trong lồng bằng thức ăn công nghiệp tại Phú Yên”, đồng thời đặt ra bài toán mới về mục tiêu, nội dung thực hiện, sản phẩm dự kiến…để Sở KH&CN Phú Yên hoàn thiện các thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng năm 2019.

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.