Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN: Hoàn thiện công nghệ nuôi cá chình (Anguilla marmorata) thương phẩm thâm canh bằng hệ thống tuần hoàn nước (RAS) tại Phú Yên

      Chiều ngày 21/6, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019 “Xây dựng mô hình nuôi cá chình (Anguilla marmorata) thương phẩm siêu thâm canh bằng hệ thống tuần hoàn nước tại Phú Yên” do Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thủy sản Phú Yên đề xuất. Thạc sỹ Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN theo Quyết định số 130/QĐ-SKHCN ngày 18/6/2018 của Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên

     Tại Hội đồng, trên cơ sở xác định nhiệm vụ KH&CN được đề xuất phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn; có tính mới, tính sáng tạo, có khả năng ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội thiết thực cho địa phương;… các thành viên Hội đồng đã tiến hành đánh giá, phân tích tên, nội dung, kết quả dự kiến đạt được của nhiệm vụ. Qua đó, Hội đồng đánh giá cao tính cấp thiết cũng như ý nghĩa khoa học và thực tiễn của nhiệm vụ, đồng thời tiến hành thảo luận đề nghị chỉnh sửa tên nhiệm vụ thành “Hoàn thiện công nghệ nuôi cá chình (Anguilla marmorata) thương phẩm thâm canh bằng hệ thống tuần hoàn nước (RAS) tại Phú Yên”; chỉnh sửa mục tiêu, nội dung thực hiện và định hướng kết quả dự kiến của nhiệm vụ KH&CN.

     Hội đồng đã thống nhất thông qua nhiệm vụ và đề nghị hoàn thiện các thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục triển khai năm 2019.

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.