Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất cây hồ tiêu bền vững tại Phú Yên theo hướng GlOBAL GAP”

     Sáng ngày 25/6, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019 “Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp quản lý phòng trừ bệnh chất nhanh, chết chậm trên cây hồ tiêu tại tỉnh Phú Yên” do ông Nguyễn Hữu Công, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Yên đề xuất. Ths. Lê Văn Cựu – Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019 “Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp quản lý phòng trừ bệnh chất nhanh, chết chậm trên cây hồ tiêu tại tỉnh Phú Yên”

     Tại cuộc họp, trên cơ sở xác định nhiệm vụ KH&CN được đề xuất phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn; có tính mới, tính sáng tạo, có khả năng ứng dụng mang lại hiệu quả thiết thực cho địa phương,…, các thành viên Hội đồng đã tiến hành thảo luận, đánh giá, phân tích các tiêu chí cụ thể của phiếu đề xuất. Thông qua các tiêu chí: Tính cấp thiết; tính liên ngành, liên vùng và tầm quan trọng của vấn đề khoa học đặt ra; khả năng không trùng lắp của các đề tài; nhu cầu cần thiết phải huy động nguồn lực của tỉnh cho việc thực hiện đề tài; khả năng huy động được nguồn kinh phí ngoài ngân sách để thực hiện, Hội đồng đã thảo luận, tư vấn xác định mục tiêu cụ thể, nội dung và kết quả dự kiến đạt được của nhiệm vụ. Qua đó, Hội đồng nhất trí thông qua nhiệm vụ và đồng ý đề nghị UBND tỉnh phê duyệt danh mục triển khai năm 2019, đồng thời thống nhất chỉnh sửa tên nhiệm vụ thành “Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất cây hồ tiêu bền vững tại Phú Yên theo hướng GlOBAL GAP”.

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.