Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ cảnh báo, dự báo chi tiết các cấp độ rủi ro thiên tai do bão, mưa lớn, nắng nóng, hạn hán, lũ lụt, sạt lở do nước biển dâng cho tỉnh Phú Yên

     Thực hiện Quyết định số 153/QĐ-SKHCN ngày 22/6/2018 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019 Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ cảnh báo, dự báo chi tiết các cấp độ rủi ro thiên tai do bão, mưa lớn, nắng nóng, hạn hán, lũ lụt cho tỉnh Phú Yên” do Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ đề xuất, chiều ngày 26/6, Sở KH&CN Phú Yên đã tổ chức họp Hội đồng.

Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019 theo Quyết định số 153/QĐ-SKHCN ngày 22/6/2018 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên

     Tại Hội đồng, các thành viên đánh giá cao tính cấp thiết của việc triển khai nhiệm vụ này. Dựa vào các tiêu chí như tính liên ngành, liên vùng và tầm quan trọng của vấn đề khoa học đặt ra; khả năng không trùng lắp với các nhiệm vụ khác; nhu cầu cấp thiết phải huy động nguồn lực của tỉnh cho việc thực hiện; khả năng huy động được nguồn kinh phí ngoài ngân sách để thực hiện, Hội đồng đã tiến hành phân tích, đánh giá, thảo luận các nội dung trong phiếu đề xuất. Qua đó, thống nhất thông qua nhiệm vụ và đồng ý trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục triển khai năm 2019. Đồng thời nhất trí chỉnh sửa tên nhiệm vụ thành Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ cảnh báo, dự báo chi tiết các cấp độ rủi ro thiên tai do bão, mưa lớn, nắng nóng, hạn hán, lũ lụt, sạt lở do nước biển dâng cho tỉnh Phú Yên”. Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng cũng đã tư vấn các nội dung dự kiến tập trung nghiên cứu, định hướng mục tiêu, hệ thống sản phẩm của nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, nhiệm vụ sẽ được hoàn thiện, có tính mới, tính sáng tạo, có khả năng ứng dụng mang lại hiệu quả thiết thực cho địa phương.

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.