Họp Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021

Chiều ngày 02/11/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021 do ThS. Dương Bình Phú, Giám đốc Sở KH&CN làm chủ tịch Hội đồng sáng kiến 1 và ThS. Lâm Vũ Mỹ Hạnh PGĐ Sở làm Chủ tịch Hội đồng sáng kiến 2 để xét, đánh giá sáng kiến của cán bộ, công chức, viên chức của Sở.

Việc xét, đánh giá sáng kiến cấp cơ sở được tổ chức hàng năm để xét đánh giá những sáng kiến đã được áp dụng và mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác quản lý điều hành và những giải pháp tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật của công chức, viên chức và người lao động của Sở Khoa học và Công nghệ.

Sáng kiến được cơ sở công nhận phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện:

– Có tính mới trong phạm vi cơ sở;

– Đã được áp dụng hoặc áp dụng thử tại cơ sở (Phạm vi áp dụng) và có khả năng mang lại lợi ích thiết thực (hiệu quả kinh tế, xã hội).

Sáng kiến ĐẠT khi được Hội đồng đánh giá với ít nhất 2/3 số phiếu đạt của các thành viên Hội đồng.

Năm 2021, có 12 sáng kiến của cán bộ, công chức, viên chức của Sở yêu cầu công nhận sáng kiến cấp cơ sở. Các thành viên Hội đồng sáng kiến đã phân tích, nhận xét, đánh giá các sáng kiến theo 03 tiêu chí: Tính mới, phạm vi áp dụng, hiệu quả kinh tế – xã hội. Kết quả, các thành viên của Hội đồng đã bỏ phiếu thống nhất 11 sáng kiến đạt sáng kiến cấp cơ sở năm 2021.

Nguyễn Thị Mỹ Liên

Phòng Quản lý Công nghệ

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.