Hội đồng khoa học và công nghệ xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện dự án KH&CN cấp cơ sở: Triển khai nhân rộng mô hình vỗ béo bò có sử dụng thức ăn ủ chua từ bắp sinh khối theo quy mô nông hộ tại huyện Tây Hòa.

         Sáng ngày 21/9/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp Hội đồng xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện dự án KH&CN cấp cơ sở “Triển khai nhân rộng mô hình vỗ béo bò có sử dụng thức ăn ủ chua từ bắp sinh khối theo quy mô nông hộ tại huyện Tây Hòa” bằng hình thức trực tuyến. Hội đồng do ThS. Lâm Vũ Mỹ Hạnh – Phó Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch, ThS. Lê Huy Hoàng làm chủ nhiệm đề tài, Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ chủ trì thực hiện.

Hội đồng xét giao trực tiếp tổ chức cá nhân thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở theo Quyết định số 155/QĐ-SKHCN ngày 15/9/2021 của Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Phú Yên.

         Mục tiêu của dự án nhằm triển khai nhân rộng mô hình vỗ béo bò bằng thức ăn ủ chua theo quy mô nông hộ tại huyện Tây Hòa, giúp các hộ nông dân chủ động được nguồn thức ăn nhất là vào mùa khô hạn và mùa mưa, đồng thời cũng nâng cao hiệu quả chăn nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế cho các hộ nông dân.

         Hội đồng đã tiến hành trao đổi, phân tích và bỏ phiếu. Kết quả, nhiệm vụ được Hội đồng KH&CN thống nhất đề nghị UBND tỉnh phê duyệt cho triển khai thực hiện năm 2021.

         Trên địa bàn tỉnh Phú Yên, nghề chăn nuôi bò đã có từ rất lâu. Với điều kiện thời tiết thuận lợi, đồng cỏ tự nhiên lớn, phụ phẩm nông nghiệp dồi dào, chăn nuôi bò là thế mạnh của tỉnh. Ðưa chăn nuôi thành ngành sản xuất chính, con bò lai được tỉnh xác định là vật nuôi trong chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nhất là ở địa bàn miền núi hình thành trang trại nuôi bò đàn tập trung, tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Bên cạnh đó, nuôi bò vỗ béo bằng thức ăn ủ chua từ bắp sinh khối giúp tăng hiệu quả trong chăn nuôi, hạn chế việc khang hiếm thức ăn trong mùa khô hạn; đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ loại thức ăn này, góp phần chuyển đổi một số diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả, năng suất thấp sang trồng cỏ thâm canh, trồng bắp đáp ứng nguồn nguyên liệu chế biến thức ăn cho đàn gia súc…

Theo ThS. Lê Huy Hoàng, Chủ nhiệm dự án

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.