Hội đồng khoa học và công nghệ xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện dự án KH&CN cấp cơ sở: Nhóm xây dựng mô hình nuôi trồng thủy sản.

       Sáng ngày 24/9/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp trực tuyến Hội đồng xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở “Xây dựng mô hình nuôi cá chình bông (Anguilla mamorata) trong lồng với một số loài cá giá trị kinh tế tại trại giam Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên” do ThS. Phạm Trường Giang làm chủ nhiệm dự án; và nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở  “Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá Thát lát cườm (Chitala ornata, Gray 1831) theo hướng an toàn sinh học tại trại giam Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên”,   KS. Lê Văn Diệu làm chủ nhiệm dự án. Đơn vị chủ trì của 02 dự án trên là Trại giam Xuân Phước, Chủ tịch Hội đồng là ThS. Lâm Vũ Mỹ Hạnh – Phó Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên.

Hội đồng xét giao trực tiếp tổ chức cá nhân thực hiện dự án KH&CN cấp cơ sở theo Quyết định số 163/QĐ-SKHCN ngày 21/9/2021 của Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Phú Yên.

       Mục tiêu của 02 dự án nhằm phát triển các mô hình thủy sản nuôi kết hợp theo hướng bền vững nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng mặt nước và bảo vệ môi trường sinh thái từ đó tạo ra các sản phẩm có giá trị kinh tế, đa dạng hóa đối tượng thủy sản nuôi tại trại giam Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

       Tại buổi họp, Hội đồng đã tiến hành trao đổi, phân tích và bỏ phiếu. Kết quả, cả 02 dự án trên đều được Hội đồng KH&CN bỏ phiếu thống nhất và đề nghị UBND tỉnh phê duyệt cho triển khai thực hiện năm 2021.

         Trại giam Xuân Phước có hệ thống ao nuôi với diện tích hơn 3 ha, đang nuôi các đối tượng truyền thống như cá chép, cá trôi, trắm cỏ…ngoài ra có diện tích mặt nước các hồ thủy lợi tương đối lớn nhưng hiệu quả mang lại chưa cao. Mô hình nuôi cá chình trong lồng đặt trong ao, kết hợp cá rô phi và bống tượng thả ngoài ao mang lại hiệu quả kinh tế cao so với phương thức nuôi truyền thống. Mô hình này không những đưa được đối tượng có giá trị kinh tế vào nuôi mà còn khai thác được cơ sở hạ tầng, tận dụng tối đa nguồn thức dư thừa trong quá trình nuôi và bảo vệ môi trường sinh thái. Dự án tạo ra nguồn thực phẩm tại chỗ và hướng tới phát triển nhân rộng tại địa bàn huyện Đồng Xuân.

Theo ThS. Phạm Trường Giang, Chủ nhiệm dự án

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.