Họp Hội đồng KH&CN xét duyệt nhiệm vụ giao trực tiếp: Nghiên cứu, ứng dụng, xây dựng hệ thống lọc và phân loại nội dung các bài viết trên internet về Phú Yên

     Sáng ngày 21/03, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên tổ chức họp Hội đồng KH&CN xét duyệt nhiệm vụ giao trực tiếp “Nghiên cứu, ứng dụng, xây dựng hệ thống lọc và phân loại nội dung các bài viết trên internet về Phú Yên” theo Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của UBND tỉnh Phú Yên. Hội đồng do ThS. Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch, ThS. Nguyễn Chí Sỹ làm chủ nhiệm, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên) chủ trì thực hiện.

ThS. Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên chủ trì cuộc họp

     Thực hiện nhiệm vụ nhằm mục tiêu xây dựng hệ thống thu thập, lọc, phân loại và đánh giá mức độ (tương tác) ý kiến các bài viết trên internet về Phú Yên; kết quả có được sẽ giúp các cơ quan quản lý trong tỉnh có những chính sách, quyết định quản lý một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả. Cụ thể: Tìm, lọc và thu thập các bài viết tiếng Việt trên các trang báo điện tử, diễn đàn mạng về Phú Yên; đánh giá, phân loại mức độ ý kiến của bài báo theo mức độ tiêu cực hoặc tích cực; phân loại các bài viết thu thập được theo chủ đề, lĩnh vực và chuyển các bài báo đến bộ phận quản lý có liên quan.

ThS. Nguyễn Chí Sỹ thuyết minh nhiệm vụ tại Hội đồng

     Nhiệm vụ được Hội đồng KH&CN thống nhất đề nghị UBND tỉnh phê duyệt cho triển khai thực hiện trong năm 2018.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên

 

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.