Họp Hội đồng KH&CN tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ “Thực trạng thể lực, tầm vóc lứa tuổi 18 tỉnh Phú Yên và một số yếu tố liên quan”

         Thực hiện Quyết định số 2008/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 và Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ Thể lực, tầm vóc của người dân tỉnh Phú Yên ở các độ tuổi: 10 tuổi, 15 tuổi và 18 tuổi vào năm 2020 và một số yếu tố liên quan, chiều ngày 12/6/2020, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp Hội đồng.

BS CKII Châu Khắc Toàn trình bày tóm tắt thuyết minh nhiệm vụ trước Hội đồng

          Hội đồng do ThS. Dương Bình Phú, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch; Đồng chủ nhiệm nhiệm vụ là BS CKII Nguyễn Thị Mộng Ngọc và BS CKII Châu Khắc Toàn. Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Phú Yên chủ trì thực hiện.

          Thực hiện nhiệm vụ nhằm xác định tỷ lệ phân loại tầm vóc cơ thể và tỷ lệ phân loại thể lực của thanh niên 18 tuổi tại tỉnh Phú Yên phân theo giới tính và các vùng sinh thái trong tỉnh. Từ đó đề ra được các giải pháp can thiệp để cải thiện thể lực, tầm vóc thanh niên 18 tuổi tại tỉnh Phú Yên.

          Tại cuộc họp, đại diện nhóm chủ nhiệm đã trình bày tóm tắt thuyết minh nhiệm vụ: mục tiêu, nội dung, đồng thời tiếp thu các ý kiến nhận xét, giải trình các thắc mắc của Hội đồng. Sau đó, Hội đồng đã trao đổi, thảo luận và tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả, nhiệm vụ được Hội đồng thống nhất đổi tên nhiệm vụ thành “Thực trạng thể lực, tầm vóc lứa tuổi 18 tỉnh Phú Yên và một số yếu tố liên quan” và đề nghị UBND tỉnh phê duyệt cho triển khai thực hiện.

Hội đồng KH&CN theo Quyết định số 312/QĐ-UBND

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.