Họp Hội đồng KH&CN tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ: Nghiên cứu tương đương điều trị giữa Pimenem 500mg và Meronem 500mg, Pimenem 1g và Meronem 1g trong điều trị bệnh lý nhiễm trùng tại Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên

     Ngày 13/7, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên tổ chức họp Hội đồng KH&CN tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu tương đương điều trị giữa Pimenem 500mg và Meronem 500mg, Pimenem 1g và Meronem 1g trong điều trị bệnh lý nhiễm trùng tại Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên” theo Quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 18/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên. Nhiệm vụ do PGS.TS Nguyễn Đức Công và PGS.TS Đỗ Kim Quế đồng chủ nhiệm, Bệnh viện Thống Nhất – Bộ Y tế chủ trì thực hiện.

Hội đồng KH&CN tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 18/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên

     Thực hiện nhiệm vụ nhằm mục so sánh hiệu quả điều trị và biến cố ngoại ý giữa thuốc kháng sinh Pimenem 500mg và Meronem 500mg, Pimenem 1g và Meronem 1g, đồng thời so sánh hiệu quả kinh tế giữa thuốc thử và thuốc đối chứng khi điều trị. Theo đó, nhiệm vụ phải đạt được các mục tiêu cụ thể sau: Đánh giá hiệu quả điều trị giữa hai nhóm bệnh nhân điều trị với Pimenem 500mg và Meronem 500mg, Pimenem 1g và Meronem 1g dựa vào thang điểm APACHE II và SIS; theo dõi các thay đổi trên xét nghiệm cận lâm sàn: bạch cầu trung tính, bạch cầu ưa acid và tiểu cầu, men gan, bilirubin, gia tăng urê huyết hoặc creatinine huyết thanh; xác định tỉ lệ các biến cố ngoại ý trong nhóm điều trị với thuốc thử và nhóm điều trị với thuốc đối chứng gồm tác dụng tại chỗ hay toàn thân; xác định hiệu quả kinh tế so sánh giữa Pimenem 500mg và Meronem 500mg, Pimenem 1g và Meronem 1g.

Chủ nhiệm nhiệm vụ, PGS.TS Hồ Thượng Dũng thuyết minh nhiệm vụ tại Hội đồng

      Cùng ngày, Sở KH&CN Phú Yên đã tổ chức họp Hội đồng KH&CN tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu tương đương điều trị giữa Maxapin 1g và Maxipime 1g, Maxapin 2g và Maxipime 2g trong điều trị bệnh lý nhiễm trùng tại Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên” do PGS.TS Hồ Thượng Dũng và TS.BS Lê Đình Thanh đồng chủ nhiệm, Bệnh viện Thống Nhất – Bộ Y tế chủ trì thực hiện.

Phản biện 1, TS.BS Võ Bảo Dũng, chuyên ngành Nội tiết, Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Bình Định phát biểu tại Hội đồng

      Nhiệm vụ được thực hiện nhằm so sánh hiệu quả điều trị và biến cố ngoại ý giữa thuốc kháng sinh Maxapin 1g và Maxipime 1g, Maxapin 2g và Maxipime 2g, đồng thời so sánh hiệu quả kinh tế giữa thuốc thử và thuốc đối chứng khi điều trị. Cụ thể: Đánh giá hiệu quả điều trị giữa hai nhóm bệnh nhân điều trị với Maxapin 1g và Maxipime 1g, Maxapin 2g và Maxipime 2g dựa vào thang điểm APACHE II và SIS; theo dõi các thay đổi trên xét nghiệm cận lâm sàn: bạch cầu trung tính, bạch cầu ưa acid và tiểu cầu, men gan, bilirubin, gia tăng urê huyết hoặc creatinine huyết thanh; xác định tỉ lệ các biến cố ngoại ý trong nhóm điều trị với thuốc thử và nhóm điều trị với thuốc đối chứng gồm tác dụng tại chỗ hay toàn thân; xác định hiệu quả kinh tế so sánh giữa Maxapin 1g và Maxipime 1g, Maxapin 2g và Maxipime 2g.

      Hai nhiệm vụ được Hội đồng thống nhất đề nghị UBND tỉnh phê duyệt cho triển khai thực hiện trong năm 2018.

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.