Họp Hội đồng KH&CN tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, các nhân thực hiện nhiệm vụ: Tạo lập, quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận “Tiêu Sơn Thành” dùng cho sản phẩm tiêu của huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên

     Thực hiện Quyết định số 1204/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thành lập Hội đồng KH&CN tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ “Tạo lập, quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận “Tiêu Sơn Thành” dùng cho sản phẩm tiêu của huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên” do CN. Võ Đăng Phương Thảo làm chủ nhiệm, Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AGL chủ trì thực hiện, chiều ngày 2/7, Sở KH&CN Phú Yên đã tổ chức họp Hội đồng.

Chủ nhiệm nhiệm vụ, CN. Võ Đăng Phương Thảo thuyết minh nhiệm vụ tại Hội đồng

     Triển khai thực hiện nhiệm vụ nhằm tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu “Tiêu Sơn Thành” dùng cho sản phẩm tiêu của huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm tiêu Sơn Thành của huyện Tây Hòa trên thị trường, tăng thu nhập cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời bảo vệ được chất lượng sản phẩm. Theo đó, nhiệm vụ phải đạt các mục tiêu cụ thể sau: Xây dựng hồ sơ xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho Nhãn hiệu chứng nhận “Tiêu Sơn Thành” đáp ứng quy định pháp luật, trong đó xác định được các tiêu chí, đặc tính cần chứng nhận của sản phẩm tiêu mang Nhãn hiệu chứng nhận “Tiêu Sơn Thành”; đăng ký thành công Nhãn hiệu chứng nhận “Tiêu Sơn Thành” tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam (Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho Nhãn hiệu chứng nhận “Tiêu Sơn Thành”); xây dựng các phương tiện, điều kiện để quản lý và khai thác Nhãn hiệu chứng nhân một cách hiệu quả; xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu gắn với Nhãn hiệu chứng nhận “Tiêu Sơn Thành” nhằm quảng bá và phát triển sản phẩm tiêu Sơn Thành.

     Nhiệm vụ được Hội đồng KH&CN thống nhất đề nghị UBND tỉnh phê duyệt cho triển khai thực hiện năm 2018.

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.