Họp Hội đồng KH&CN tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ: Tạo lập, quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận “Bò một nắng Phú Yên” dùng cho sản phẩm bò một nắng của tỉnh Phú Yên

     Sáng ngày 2/7, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên tổ chức họp Hội đồng KH&CN tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ “Tạo lập, quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận “Bò một nắng Phú Yên” dùng cho sản phẩm bò một nắng của tỉnh Phú Yên”. Hội đồng do Ths. Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch; PGS.TS Lê Thị Nam Giang làm chủ nhiệm; Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AGL chủ trì thực hiện.

Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo Quyết định số 1203/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên

     Thực hiện nhiệm vụ nhằm tạo lập, quản lý, phát triển Nhãn hiệu chứng nhận “Bò một nắng Phú Yên” dùng cho sản phẩm bò một nắng của tỉnh Phú Yên tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm trên thị trường, tăng thu nhập cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời bảo vệ chất lượng sản phẩm.

     Cụ thể: Xây dựng hồ sơ xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho Nhãn hiệu chứng nhận “Bò một nắng Phú Yên” đáp ứng quy định pháp luật, trong đó xác định được các tiêu chí, đặc tính cần chứng nhận của sản phẩm bò một nắng mang Nhãn hiệu chứng nhận “Bò một nắng Phú Yên”; đăng ký thành công Nhãn hiệu chứng nhận “Bò một nắng Phú Yên” tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho Nhãn hiệu chứng nhận “Bò một nắng Phú Yên”); xây dựng các phương tiện, điều kiện để quản lý và khai thác Nhãn hiệu chứng nhận một cách hiệu quả; xây dựng được hệ thống nhận diện thương hiệu gắn với Nhãn hiệu chứng nhận nhằm quảng bá và phát triển sản phẩm bò một nắng Phú Yên.

Chủ nhiệm nhiệm vụ, PGS.TS Lê Thị Nam Giang thuyết minh nhiệm vụ tại Hội đồng

     Nhiệm vụ được Hội đồng KH&CN thống nhất đề nghị UBND tỉnh phê duyệt cho triển khai thực hiện năm 2018.

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.