Họp Hội đồng KH&CN tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN: Xây dựng sàn giao dịch công nghệ trực tuyến tỉnh Phú Yên

     Sáng ngày 09/04, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên tổ chức họp Hội đồng xét duyệt đề cương thuyết minh nhiệm vụ KH&CN tuyển chọn “Xây dựng sàn giao dịch công nghệ trực tuyến tỉnh Phú Yên” theo Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 26/02/2018 của UBND tỉnh Phú Yên. ThS. Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch Hội đồng. Tham gia tuyển chọn có hai đơn vị là Liên doanh BITCO – Viện Năng suất Việt Nam và Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên.

Đại diện đơn vị Liên doanh BITCO – Viện Năng suất Việt Nam thuyết minh nhiệm vụ tại Hội Đồng

     Tại cuộc họp, thông qua các tiêu chí đánh giá tổng quan; nội dung, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng; tính mới, tính đủ của sản phẩm khoa học và công nghệ; phương án chuyển giao ứng dụng các sản phẩm và phương án tổ chức để triển khai ứng dụng sản phẩm; tính khả thi về kế hoạch và kinh phí thực hiện; năng lực tổ chức và cá nhân tham gia, các thành viên Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín để đánh giá.

Đại diện Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên thuyết minh nhiệm vụ tại Hội Đồng

     Kết quả, Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên là đơn vị trúng tuyển.

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.