Họp Hội đồng KH&CN nghiệm thu dự án cấp cơ sở: Xây dựng mô hình trồng Mãng cầu dai trên địa bàn huyện Sơn Hòa

     Thực hiện Quyết định số 206/QĐ-SKHCN ngày 21/9/2018 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên về việc họp Hội đồng KH&CN nghiệm thu dự án cấp cơ sở “Xây dựng mô hình trồng Mãng cầu dai trên địa bàn huyện Sơn Hòa”, sáng ngày 27/9, Sở KH&CN Phú Yên tổ chức họp Hội đồng. Ths. Lâm Vũ Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch Hội đồng, Ths. Nguyễn Vũ Tài chủ nhiệm dự án, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sơn Hòa chủ trì thực hiện.

Hội đồng KH&CN nghiệm thu dự án cấp cơ sở “Xây dựng mô hình trồng Mãng cầu dai trên địa bàn huyện Sơn Hòa”

     Thực hiện dự án nhằm phát triển diện tích trồng cây Mãng cầu dai thành một cây trồng quan trọng trong cơ cấu cây giống trên địa bàn huyện, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng thu nhập cho người dân lao động; đồng thời nhân và cung cấp giống để khuyến khích nông dân một số xã mở rộng diện tích trồng cây Mãng cầu dai.

     Được triển khai từ tháng 10/2016 – 9/2018, dự án đã thực hiện đầy đủ các nội dung phê duyệt và đạt các kết quả đề ra. Cụ thể: Xây dựng được mô hình trồng cây Mãng cầu dai với diện tích 6.000m2, số lượng 561 cây, năng suất của dự án đạt 548kg; đồng thời xây dựng quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch cây Mãng cầu dai tại huyện Sơn Hòa.

     Với kết quả đó, dự án được Hội đồng nhất trí nghiệm thu và bỏ phiếu đánh giá loại đạt.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.