Họp Hội đồng KH&CN cấp tỉnh nghiệm thu dự án cấp nhà nước: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nhà nuôi chim yến và quy hoạch vùng, làng nghề nuôi chim yến tại Phú Yên

     Chiều ngày 14/12, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá, nghiệm thu dự án cấp nhà nước “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nhà nuôi chim yến và quy hoạch vùng, làng nghề nuôi chim yến tại Phú Yên” do Th.s. Nguyễn Trọng Lực làm chủ nhiệm, Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ Phú Yên chủ trì thực hiện. Dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế – xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 – 2015.

Ths. Lê Văn Cựu – Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên chủ trì cuộc họp

     Được triển khai từ tháng 05/2014 đến 9/1017, dự án đã thực hiện đầy đủ nội dung phê duyệt và đạt đề các mục tiêu đề ra. Nhóm chủ nhiệm đã xây dựng quy hoạch vùng, làng nghề nuôi chim yến tại tỉnh Phú Yên đến năm 2010 và định hướng đến năm 2013 đã được UBND tỉnh phê duyệt (Quyết định số 1893/QĐ-UBND) với 14 vùng quy hoạch nuôi chim yến và 2 làng nghề nuôi tập trung; tiếp nhận và chuyển giao công nghệ được 04 bản thiết kế nhà yến và 06 quy trình kỹ thuật nuôi chim yến trong nhà; xây dựng mô hình nuôi chim yến với 04 nhà nuôi, sau hơn 20 tháng hoạt động, các nhà yến đều có chim ở lại sinh sống và sinh sản, số lượng tổ đạt được dao động từ 15 – 97 tổ/mô hình, lượng chim 50 – 300 con/mô hình. Dự án còn xây dựng các quy trình kỹ thuật ngắn gọn, băng hình kỹ thuật nuôi chim yến trong nhà phục vụ công tác tuyên truyền nhân rộng trên địa bàn tỉnh; đào tạo 5 kỹ thuật viên và tập huấn 150 lượt nông dân về kỹ thuật nuôi chim yến trong nhà.

Chủ nhiệm dự án – Th.s. Nguyễn Trọng Lực thuyết minh dự án tại Hội đồng

     Kết quả của dự án là tài liệu khoa học giúp các nhà quản lý, nhà khoa học tham khảo, áp dụng; quy hoạch làng nghề nuôi chim yến sẽ tạo nền tảng vững chắc cho việc phát triển bền vững nguồn tài nguyên, nâng cao sản lượng, chất lượng yến sào Phú Yên, khẳng định thương hiệu, tăng khả năng cạnh tranh trong tiêu dùng các sản phẩm của tổ yến, góp phần phát triển kinh tế xã hội cho địa phương theo sự quản lý của nhà nước, ngăn chặn sự phát triển tự phát, hạn chế rủi ro trong nghề nuôi chim yến; triển khai quy hoạch sẽ góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân; góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ và phát triển quần thể chim yến.

     Với kết quả đó, dự án được Hội đồng nhất trí thông qua và bỏ phiếu xếp loại khá.

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.