Họp Hội đồng đánh giá kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách Nhà nước

Ngày 16/12/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên, ThS Lâm Vũ Mỹ Hạnh – PGĐ Sở KH&CN Phú Yên, Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì cuộc họp Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách Nhà nước “Sản xuất cua lột theo mô hình liên kết chuỗi bền vững” của Công ty cổ phần Vinacrab. Hội đồng được thành lập theo Quyết định số 205/QĐ-SKHCN ngày 04/12/2020 của Giám đốc Sở KH&CN.

ThS Lâm Vũ Mỹ Hạnh – PGĐ Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng

Tham dự cuộc họp gồm có các thành viên Hội đồng là chuyên gia về lĩnh vực thủy sản, Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III, Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên) và đại diện Lãnh đạo Công ty cổ phần Vinacrab cùng nhóm nghiên cứu.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đánh giá cao kết quả đạt được của nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách Nhà nước “Sản xuất cua lột theo mô hình liên kết chuỗi bền vững” của Công ty cổ phần Vinacrab. Sau khi trao đổi, thảo luận, Hội đồng thống nhất đề nghị chủ nhiệm nhiệm vụ chỉnh sửa tên nhiệm vụ thành: “Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi cua lột theo công nghệ Vinacrab” và sản phẩm của nhiệm vụ gồm 02 quy trình: “Quy trình nuôi cua nguyên liệu mật độ cao theo công nghệ Vinacrab và quy trình nuôi cua lột theo công nghệ Vinacrab”. Đồng thời đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách Nhà nước.

Nguyễn Văn Nghĩa – Công ty cổ phần Vinacrab

Hội đồng cũng đề nghị Công ty cổ phần Vinacrab cùng nhóm nghiên cứu tiếp tục đầu tư, nghiên cứu sử dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất, đời sống, cần lưu ý các tiêu chuẩn về môi trường có liên quan, bổ sung đánh giá tác động môi trường trong quá trình vận hành quy trình sản xuất cua lột.

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ 

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.