Hội thảo trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vùng trung du miền núi phía Bắc, vùng đồng bằng Sông Hồng và Nam Trung Bộ – Tây Nguyên

   Trong khuôn khổ Sự kiện Ứng dụng đổi mới và chuyển giao công nghệ năm 2017, ngày 22/11/2017, Hội thảo các trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vùng trung du miền núi phía bắc, vùng đồng bằng sông Hồng và Nam Trung bộ – Tây nguyên được tổ chức với sự tham gia của lãnh đạo các sở khoa học và công nghệ, lãnh đạo và chuyên viên các trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên cả nước.

Toàn cảnh hội thảo trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vùng trung  du miền núi phía Bắc, vùng đồng bằng Sông Hồng và Nam Trung Bộ – Tây Nguyên

   Hiện nay, các trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên cả nước thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và chuyển giao ứng tiến bộ khoa học  và công nghệ trong sản xuất và đời sống tại các tỉnh thành phố.  Các trung tâm ứng dụng tiến bộ chuyển giao khoa học và công nghệ đang thực hiện các dịch vụ – tư vấn và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực chế biến thực phẩm, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, xử lý môi trường, nông nghiệp, năng lượng…Theo ông Huỳnh Văn Ngộ – Phó giám đốc Sở Khoa học và công nghệ Đà Nẵng cho biết, tại Đà Nẵng Trung tâm ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ được đầu tư theo hướng phát triển các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, bên cạnh đó còn thực hiện một số dịch vụ về tiết kiệm năng lượng, đánh giá tác động môi trường… Do đó hoạt động của Trung tâm khá phong phú và đảm bảo nguồn thu nhập cho viên chức.

   Tại hội thảo, các đại biểu đại diện các trung tâm ứng dụng của các địa phương đã nêu một số khó khăn đang gặp như cơ chế hoạt động, nhân sự, kinh phí hoạt động. Hiện nay, một số trung tâm thuộc các tỉnh đã thực hiện theo nghị định 115/2005/NĐ-CP theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, một số đơn vị lại thực hiện theo Nghị định 54/2016/NĐ-CP, tuy nhiên việc cấp kinh phí hoạt động của các đơn vị gặp không ít khó khăn và chưa có hướng dẫn trong việc thực hiện chi trả tiền lương cho viên chức, gây khó khăn trong việc thu hút nhân lực làm việc lâu dài …

   Lãnh đạo các trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến về những cơ chế chính sách hỗ trợ các trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn như: Hướng dẫn cụ thể về chế độ chính sách cho các trung tâm sau khi chuyển đổi hoạt động theo Nghị định 54/2016/NĐ-CP; Tạo điều kiện để các trung tâm tham gia các chương trình đào tạo cán bộ viên chức ngành khoa học và công nghệ để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của cán bộ nhân viên các trung tâm; Nhanh chóng ban hành định mức kỹ thuật của các hoạt động khoa học và công nghệ, cơ sở dữ liệu nguồn cung công nghệ, chuyên gia khoa học và công nghệ; Xây dựng và ban hành khung nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng cho các trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ địa phương.

   Theo bà Phạm Ngọc Lan – Cục phó cục Ứng dụng và phát triển thị trường khoa học và công nghệ cho biết, thông qua Hội thảo, các ý kiến sẽ được tổng hợp gửi đến các đơn vị thuộc Bộ và trong thời gian tới các đơn vị thuộc Bộ sẽ nhanh chóng tham mưu Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các văn bản liên quan, để tháo gỡ các khó khăn trong việc đẩy nhanh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội địa phương phát triển.

(Theo dost.danang.gov.vn)

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.