Hội thảo trực tuyến góp ý dự thảo Thông tư “Hướng dẫn quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”

Ngày 29/10/2021, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội (điểm cầu chính) và điểm cầu tại các Sở Khoa học và Công nghệ từ Thanh Hóa trở vào Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo trực tiếp kết hợp trực tuyến xin ý kiến góp ý cho việc xây dựng Thông tư “Hướng dẫn quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”. Tại điểm cầu Sở KH&CN Phú Yên có sự tham gia của bà Đặng Thị Thủy, PGĐ Sở KH&CN Phú Yên cùng các phòng chuyên môn.

Điểm cầu tại Sở KH&CN Phú Yên tham gia hội thảo

Tại điểm cầu chính ở Hà Nội, Ông Chu Thúc Đạt, Vụ trưởng Vụ Phát triển KH&CN địa phương và Ông Đỗ Hồng Giang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Khoa học và Công nghệ đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo đại diện một số đơn vị trực thuộc Bộ: Văn phòng Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, Tổ soạn thảo Thông tư và Sở Khoa học và Công nghệ của 43 địa phương khu vực Hà Nội và các điểm cầu tại địa phương miền trung và phía Nam.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, ông Chu Thúc Đạt, Vụ trưởng Vụ Phát triển KH&CN địa phương (đại diện đơn vị chủ trì soạn thảo), Bộ Khoa học và Công nghệ đã nêu sự cần thiết, căn cứ pháp lý và thực tiễn, quan điểm ban hành thông tư, quá trình xây dựng, tổng hợp ý kiến góp ý của các bộ, ngành và địa phương góp ý cho Tờ trình và Dự thảo Thông tư. Theo đó, tính đến ngày 27/10/2021, Bộ KH&CN nhận được các ý kiến bằng văn bản của 19/22 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 63/63 địa phương đã gửi ý kiến, trong đó có 10 văn bản do Lãnh đạo UBND các tỉnh ký gửi Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điểm cầu tại Sở KH&CN Phú Yên lắng nghe báo cáo tổng hợp góp ý dự thảo thông tư từ Ông Đỗ Hồng Giang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế

Tại Hội thảo Ông Đỗ Hồng Giang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phát biểu tổng hợp các yêu cầu pháp lý và thực tiến quản lý đối với loại hình nhiệm vụ này của ngành KH&CN; 15 ý kiến phát biểu của các địa phương tập trung thảo luận đóng góp ý kiến vào những vấn đề, nội dung chính của dự thảo thông tư như: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; tiêu chí, điều kiện và yêu cầu đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở; các bước tổ chức triển khai thực hiện và quản lý đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước; việc đăng ký lưu giữ, công nhận kết quả; công tác sử dụng, quản lý, xử lý tài chính, tài sản; việc phân cấp, phân quyền và trách nhiệm thẩm quyền của các chủ thể tham gia quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ…

Ngoài ra các ý kiến trao đổi, thảo luận đã nêu rõ những tồn tại, hạn chế, bất cập và điểm chưa phù hợp của dự thảo thông tư như thời điểm ban hành; cần thiết phải có sự phân cấp, phân quyền mạnh hơn cho cấp Giám đốc Sở; vấn đề xử lý tài sản hình thành từ việc thực hiện nhiệm vụ, rút gọn các quy trình thủ tục…

Ý kiến chung của các địa phương thống nhất đề nghị Bộ xem xét thời gian ban hành Thông tư hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước để đảm bảo tính thống nhất trong quá trình quản lý trong cả nước. Đồng thời đề nghị Tổ soạn thảo nghiên cứu nội dung nhà nước đặt hàng nhiệm vụ và nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp; vấn đề giao quyền sở hữu, khải thác, sử dụng và chuyên rgiao nhân rộng kết quả của các nhiệm vụ tạo ra.

Kết thúc Hội thảo, Vụ trưởng Vụ Phát triển KH&CN địa phương khẳng định tầm quan trọng của việc ban hành Thông tư, trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp, chia sẻ tâm huyết của các đại biểu tham dự hội thảo và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý để nghiên cứu, tổng hợp phục vụ cho việc hoàn thiện dự thảo Thông tư trình cấp có thẩm quyền ban hành./.

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển Giao công nghệ.

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.