Hội thảo quốc gia trực tuyến về Luật hạt nhân cho Việt Nam

Ngày 18/11/2020, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) phối hợp với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tổ chức Hội thảo quốc gia trực tuyến về Luật hạt nhân cho Việt Nam.

Tham dự Hội thảo, tại đầu cầu Viên, Áo có ông Wolfram Tonhauser, Trưởng phòng Luật hạt nhân và điều ước, Văn phòng Công tác pháp luật (OLA), IAEA; ông Gashaw Wolde, Trưởng phòng Hợp tác kỹ thuật châu Á-Thái Bình Dương và các chuyên gia khác của OLA. Tại đầu cầu Hà Nội, có bà Trần Bích Ngọc, Điều phối viên quốc gia với IAEA (NLO), Phó Cục trưởng phụ trách Cục Năng  lượng nguyên tử; ông Đỗ Hồng Giang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ KH&CN; ông Lê Đại Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự – Kinh tế, Bộ Tư pháp; ông Dương Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục ATBXHN cùng các cán bộ có liên quan của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Cục ATBXHN.

Tại Hội thảo, Cục ATBXHN đã trình bày về Khuôn khổ pháp luật hiện tại và dự kiến cho lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu (LPƯHNNC) tại VN, trong đó nhấn mạnh Việt Nam đang tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy định/tiêu chuẩn cho LPƯHNNC và Luật Năng lượng nguyên tử sửa đổi dự kiến sẽ được trình trong thời gian tới. Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của IAEA và các bên liên quan khác trong xây dựng pháp luật và đào tạo nguồn nhân lực.

Về khuôn khổ pháp luật hạt nhân quốc tế cho LPƯHNNC, đại diện IAEA đã giới thiệu tổng quan về các công cụ pháp luật trong lĩnh vực an toàn hạt nhân và an ninh hạt nhân(bảo vệ thực thể) như các công ước và điều ước quốc tế, bộ quy tắc ứng xử, các quy định và tiêu chuẩn,…

Về khuôn khổ phát luật hạt nhân quốc gia toàn diện cho LPƯHNNC, hai bên cũng đã thảo luận về sự cần thiết và các yếu tố cơ bản. Các kinh nghiệm, thực tiễn tốt và đề xuất cũng được đưa ra./.

Nguồn: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.