Hội thảo khoa học: Ứng dụng các chế phẩm vi sinh trong nông nghiệp, nông thôn tại Phú Yên

Chiều ngày 24 tháng 12 năm 2020, tại Trung tâm Hội nghị PYTOPIA, Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ (Trung tâm) – Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên tổ chức Hội thảo khoa học “Ứng dụng các chế phẩm vi sinh trong nông nghiệp, nông thôn tại Phú Yên”. Tham dự và chủ trì Hội thảo có ThS Lâm Vũ Mỹ Hạnh – PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ, PGS.TS Mai Văn Trịnh – Viện trưởng Viện Môi trường Nông nghiệp (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam), ThS Đặng Thị Thủy – Giám đốc Trung tâm; GS.TS Phạm Văn Toản – Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cùng hơn 60 đại biểu đến từ đại diện các đơn vị: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường ; Ủy ban nhân dân các huyện, phòng Kinh tế, phòng Kinh tế – Hạ tầng, phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, thị xã, thành phố; các hội đoàn thể; các Hợp tác xã NN; doanh nghiệp; cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh. Đây là một trong những nội dung thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 của Trung tâm.

ThS Lâm Vũ Mỹ Hạnh – PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc Hội thảo

Hội thảo tổ chức nhằm giới thiệu một số chế phẩm vi sinh trong nông nghiệp, nông thôn và định hướng phát triển và ứng dụng các chế phẩm vi sinh trong nông nghiệp, nông thôn theo hướng bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Hội thảo được nghe GS.TS Phạm Văn Toản trình bày thực trạng ứng dụng chế phẩm vi sinh và định hướng phát triển công nghệ vi sinh trong nông nghiệp hiện nay; kinh nghiệm xây dựng một số mô hình sử dụng chế phẩm vi sinh trong nông nghiệp, nông thôn của PGS. TS Mai Văn Trịnh Viện Trưởng Viện Môi trường Nông nghiệp; cùng các tham luận liên quan đến sử dụng chế phẩm vi sinh tại Phú Yên như: nhu cầu sử dụng chế phẩm vi sinh để giải quyết môi trường nông thôn tại tỉnh Phú Yên của ông Hồ Văn Nhân – Phó Chánh Văn Phòng điều phối NTM tỉnh Phú Yên; ứng dụng chế phẩm sinh học trong việc xử lý chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp của ThS Trương Hùng Mỹ – Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ; thực trạng ứng dụng chế phẩm vi sinh trong nông nghiệp tại huyện Sông Hinh của Ông Trần Ngọc Phú Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã  Eabar Emi Farm.

GS.TS Phạm Văn Toản – PGĐ Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam trình bày tham luận Hội thảo

          Sau khi nghe các tham luận, các đại biểu đã trao đổi sôi nổi các vần đề liên quan đến sử dụng chế phẩm vi sinh trong nông nghiệp, đặc biệt sử dụng trong sản xuất rau an toàn, cây ăn quả, cây lúa và các cây trồng khác. Liên quan đến yếu tố môi trường, PGS.TS Mai Văn Trịnh cũng đã giải thích, thông tin thêm các đại biểu về sử dụng chế phẩm vi sinh cho mỗi loại cây và đặc biệt lưu ý đến việc sử dụng chế phẩm vi sinh để xử lý mùi hôi từ vật nuôi trong nông thôn, ảnh hưởng đến yếu tố mô trường – là một trong những tiêu chí để đánh giá hoàn thiện tiêu chuẩn xây dựng nông thôn mới hiện nay.

Ông Trần Ngọc Phú – Chủ tịch HĐQT HTX Eabar EMI Farm trình bày tham luận

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.