Hội thảo góp ý hoàn thiện hệ thống nhận diện và Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Phú Yên” dùng cho sản phẩm tôm hùm bông của tỉnh Phú Yên.

        Sáng ngày 29/9/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên tổ chức Hội thảo góp ý hoàn thiện hệ thống nhận diện và Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Phú Yên” dùng cho sản phẩm tôm hùm bông của tỉnh Phú Yên. Đây là một trong những nội dung thuộc dự án “Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Tôm hùm bông Phú Yên, tỉnh Phú Yên” do Viện Thổ nhưỡng Nông hóa chủ trì thực hiện.

         Tham dự hội thảo có đại diện Văn phòng UBND tỉnh, UBND thị xã Sông Cầu, các sở, ngành, công ty TNHH Thủy sản Đắc Lộc và đơn vị liên quan.

Ông Nguyễn Văn Ga – Chủ nhiệm dự án trình bày tham luận hệ thống nhận diện “Tôm hùm bông Phú Yên”

Ông Nguyễn Văn Ga – Chủ nhiệm dự án trình bày tham luận hệ thống nhận diện “Tôm hùm bông Phú Yên”

             Tại Hội thảo, cơ quan chủ trì trình bày tham luận dự thảo Quy chế Quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Phú Yên” dùng cho sản phẩm Tôm hùm bông của tỉnh Phú Yên. Theo đó, dự thảo hệ thống nhận diện và Quy chế quản lý và sử dụng đã nêu được các đặc tính, tính chất, chất lượng của sản phẩm tôm hùm bông, các vấn đề về điều kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý, thủ tục cấp, gia hạn, chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Tôm hùm bông Phú Yên” và trách nhiệm quản lý và sử dụng tem, nhãn mang Chỉ dẫn địa lý “Tôm hùm bông Phú Yên”, đồng thời đề xuất cơ quan tiếp nhận quản lý và tiếp tục duy trì chỉ dẫn địa lý “Tôm hùm bông Phú Yên”.

Đại biểu tham dự Hội thảo

         Trên cơ sở đề xuất, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp các ý kiến để hoàn thiện hệ thống nhận diện và Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Phú Yên” dùng cho sản phẩm tôm hùm bông của tỉnh Phú Yên.


      Sản phẩm mang Chỉ dẫn địa lý “Tôm hùm bông Phú Yên” là sản phẩm tôm hùm bông được khai thác, nuôi trồng, bảo quản và chế biến theo quy trình kỹ thuật chung và nằm trong vùng khai thác hoặc nuôi trồng tại đầm Cù Mông, vịnh Xuân Đài và vịnh Vũng Rô đã được xác định trên bản đồ.

 

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.