Hội thảo: Giới thiệu quy trình sản xuất dưa lưới ứng dụng công nghệ cao phù hợp với điều kiện và khí hậu tỉnh Phú Yên

Hội thảo giới thiệu qui trình sản xuất dưa lưới ứng dụng công nghệ cao phù hợp với điều kiện và khí hậu tỉnh Phú Yên.

Chiều ngày 07/11/2019, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao (Ban quản lý Khu nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao Phú Yên – BQL KNN ƯDCNC) tổ chức Hội thảo: Giới thiệu qui trình sản xuất dưa lưới ứng dụng công nghệ cao phù hợp với điều kiện và khí hậu tỉnh Phú Yên. Tham dự và chủ trì hội thảo có ông Nguyễn Văn Hưng – Trưởng ban quản lý Khu nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao; ông Trần Minh Châu Phó Trưởng ban – kiêm Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và Phát triển NN CNC; Ông Ngô Xuân Chinh – Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam; ông Phạm Hữu Nhượng – Công ty TNHH Nông Sinh Khang Nguyên. Đại diện Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành có liên quan và các Hợp tác xã, Hội Nông dân tỉnh cùng tham dự.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe các tham luận liên quan đến ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp: Giới thiệu kết quả quy trình công nghệ sản xuất dưa lưới ứng dụng công nghệ cao tại Phú Yên; Giống dưa trong chuỗi giá trị sản phẩm dưa lưới; Xây dựng mô hình nhà màng nông nghiệp ứng dung kỹ thuật, công nghệ cao trong nông nghiệp và Một số tiến bộ kỹ thuật về phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Sau Hội thảo, các đại biểu đã được đi tham quan thực tế mô hình trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ cao tại Phú Yên, trao đổi vướng mắc với các chuyên gia về quy trình sản xuất dưa, chi phí đầu tư và đặc biệt là xây dựng chuỗi giá trị cho sản phẩm dưa lưới.
Hội thảo cũng là dịp để các nhà quản lý, các doanh nghiệp trao đổi thông tin lẫn nhau, đề xuất các giải pháp, hướng đi mới để thúc đẩy nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhất là đầu ra của sản phẩm, góp phần đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Mô hình sản xuất dưa lưới ứng dụng công nghệ cao được triển khai tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao tại xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.