Hội nghị xác định nhu cầu tư vấn về công nghệ

Ngày 24 tháng 12 năm 2020, Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ (Trung tâm) tổ chức Hội nghị về xác định nhu cầu công nghệ cần tư vấn. Tham dự và chủ trì Hội nghị có ông Huỳnh Văn Dũng – Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Yên, ThS Đặng Thị Thủy – Giám đốc Trung tâm, cùng đại diện các đơn vị: Phòng Kinh tế, Phòng kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân 09 huyện, thị xã, thành phố và các HTX; các doanh nghiệp KHCN trong tỉnh. Đây là một trong những nội dung thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm.

Hội nghị diễn ra nhằm xác định nhu cầu các công nghệ cần tư vấn, các quy trình công nghệ cần thiết sẽ chuyển giao. Đồng thời, Hội nghị tổng kết lại những nội dung, công nghệ đã tư vấn chuyển giao, tập huấn cho bà con nông dân các huyện, thị xã trong tỉnh trong năm vừa qua.

Sau khi nghe các tham luận: Báo cáo kết quả nhiệm vụ tập huấn kỹ thuật cho các huyện, thị trong tỉnh năm 2020; Cây giống cấy mô và sản phẩm cây giống cấy mô tại Trung tâm; các đại biểu đã trao đổi, thảo luận những ưu điểm, hạn chế, sự phù hợp của những quy trình công nghệ đã chuyển giao, nhu cầu thực tế, cấp bách ở địa phương giúp cho đơn vị chuyển giao công nghệ điều chỉnh nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế, đặc thù tại mỗi huyện, thị xã, thành phố. Bên cạnh đó, đại diện các đơn vị cũng đề xuất các nhu cầu quy trình công nghệ mới, thời điểm tập huấn, chuyển giao công nghệ thực hiện sớm, phù hợp với mùa vụ và đặc thù ở mỗi địa phương.

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.