Hội nghị triển khai công tác tập huấn ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật

Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năm 2020 về đào tạo, tập huấn và triển khai điểm kết nối cung – cầu công nghệ, ngày 09/7/2020, Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ (Trung tâm) tổ chức Hội nghị triển khai các lớp tập huấn kỹ thuật cho các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Chủ trì Hội nghị bà Đặng Thị Thủy – Giám đốc Trung tâm, đại biểu tham dự là đại diện Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị nhằm đành giá lại công tác ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật tại các địa phương trong năm qua và triển khai công tác tập huấn kỹ thuật ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật tại các địa phương trong thời gian tới; định hướng nhân rộng một số mô hình và lựa chọn các sản phẩm tiêu biểu xây dựng nhãn hiệu sản phẩm OCOP.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi những vấn đề tồn tại, những yêu cầu cấp thiết cần hỗ trợ từ cơ quan ứng dụng và chuyển giao công nghệ cho các địa phương; đồng thời đề xuất bổ sung các nội dung cần triển khai như: sử dụng chế phẩm sinh học PYMIC, quy trình trồng bắp, trồng sen … theo hướng thâm canh, góp phần tăng thu nhập cho bà con nông dân và phù hợp các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Theo bà Lương Thị Cúc  Hoa – Trưởng ban Kinh tế – Xã hội, Hội Nông dân tỉnh. Trong thời gian qua, việc phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân các địa phương với Trung tâm phát huy tích cực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình ở mỗi địa phương, nhất là các mô hình mang lại thu nhập cho người dân.

Năm 2020, một trong những nội dung thực hiện thiệm vụ thường xuyên theo chức năng là tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tới 10 chuyên đề gồm: tập huấn kỹ thuật trồng nấm ăn và nấm dược liệu; kỹ thuật trồng hoa Lily và hoa cúc; kỹ thuật trồng trồng cây chuối cấy mô; kỹ thuật trồng và nhân giống keo lai; kỹ thuật trồng cây ba kích tím; kỹ thuật trồng cây cà gai leo; kỹ thuật trồng cây sa nhân tím; kỹ thuật trồng dưa lưới trong nhà màng; kỹ thuật trồng bắp lấy cây làm nguyên liệu ủ chua; kỹ thuật vỗ béo bò bằng thức ăn ủ chua từ cây bắp. Các chuyên đề này phù hợp với cơ cấu cây trồng tương ứng ở mỗi địa phương.

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.