Hội nghị trao văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm “Tôm hùm bông Phú Yên”

       Sáng ngày 22/12/2021, Sở Khoa học và công nghệ Phú Yên (KH&CN) đã tổ chức hội nghị trao văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm tôm hùm bông của Phú Yên. Tham dự có ông Trần Lê Hồng – Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, ông Dương Bình Phú – GĐ Sở KH&CN, cùng đại diện các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị trao văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm “Tôm hùm bông Phú Yên”

       Dự án Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Tôm hùm bông tỉnh Phú Yên đã được ThS Nguyễn Văn Ga làm chủ nhiệm, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa chủ trì thực hiện từ tháng 1/2019-12/2020. Sau 2 năm triển khai, dự án đã xây dựng hồ sơ đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm “Tôm hùm bông Phú Yên”; xây dựng chính sách pháp luật và công cụ phục vụ công tác quản lý và khai thác, phát triển chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm “Tôm hùm bông Phú Yên”; hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý chỉ dẫn địa lý trên cơ sở các liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; tổ chức kiểm soát và hướng dẫn việc sử dụng chỉ dẫn địa lý tại các cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm “Tôm hùm bông Phú Yên”.

Ông Trần Lê Hồng – Phó cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ phát biểu tại Hội nghị

      Tại hội nghị, Phó cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, ông Trần Lê Hồng đã trao giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý sản phẩm “Tôm hùm bông Phú Yên” cho Giám đốc Sở KH-CN Phú Yên Dương Bình Phú. Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00087 đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp ngày 5/11/2020 theo Quyết định 4414/QĐ-SHTT.

Phó cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, ông Trần Lê Hồng đã trao giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý sản phẩm “Tôm hùm bông Phú Yên” cho Giám đốc Sở KH-CN Phú Yên Dương Bình Phú

Ông Dương Bình Phú – GĐ Sở KH&CN Phú Yên phát biểu tại Hội nghị

        Cùng với thuận lợi về điều kiện tự nhiên, Phú Yên là vùng có truyền thống lịch sử nuôi tôm hùm nên người dân đúc kết được nhiều kinh nghiệm như lựa chọn khu vực nuôi, phương thức và thời gian cho ăn, chăm sóc dịch bệnh… làm cho chất lượng và uy tín của tôm hùm bông Phú Yên ngày được nâng cao, được người tiêu dùng lựa chọn. Việc đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm “Tôm hùm bông Phú Yên” góp phần nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế sản phẩm này; thiết lập và vận hành mô hình nuôi và phát triển tôm hùm bông đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý.

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.