Hội nghị tổng kết kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

     Vừa qua, Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ (TTƯD&CGCN) Phú Yên đã tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018. Tham dự Hội nghị, về phía Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên có đồng chí Lâm Vũ Mỹ Hạnh – Phó Giám đốc Sở, đại diện các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở; về phía TTƯD&CGCN Phú Yên có đồng chí Đặng Thị Thủy – Giám đốc Trung tâm, các đồng chí trong ban Lãnh đạo Trung tâm, các tổ chức, đoàn thể cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động Trung tâm.

Th.S. Nguyễn Trọng Lực – Phó Giám đốc TTƯD&CGCN Phú Yên, thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

     Hội nghị đã thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018. Theo đó, năm 2017 TTƯD&CGCN Phú Yên đã thực hiện đúng tiến độ và nội dung 8 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng; thực hiện và nghiệm thu tổng kết 2 đề tài, dự án cấp nhà nước là “Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống cây Ba kích tại tỉnh Phú Yên”, “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi chim yến nhà và quy hoạch vùng, làng nghề nuôi chim yến tại Phú Yên”; nghiệm thu, tổng kết 02 đề tài cấp tỉnh, 04 đề tài cấp cơ sở; tư vấn và chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng nấm Sò cho phòng Nông nghiệp huyện Sông Hinh; sản xuất và cung ứng các loại bịch phôi nấm….

Th.S. Lâm Vũ Mỹ Hạnh – Phó Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên phát biểu tại Hội nghị

    Năm 2018, TTƯD&CGCN Phú Yên tiếp tục thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước, cấp tỉnh, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng; tìm kiếm khách hàng, đối tác để tư vấn và chuyển giao các quy trình công nghệ do Trung tâm làm chủ; phối hợp với các doanh nghiệp triển khai các nhiệm vụ KH&CN, phối hợp với các chuyên gia, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp để vận hành điểm kết nối cung – cầu có hiệu quả…

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lâm Vũ Mỹ Hạnh – Phó Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên chúc mừng, ghi nhận những thành tích đạt được của TTƯD&CGCN Phú Yên trong năm 2017, đồng thời mong muốn trong năm 2018, Trung tâm tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm, chủ động khắc phục những khó khăn trong tình hình mới hiện nay…

     Dịp này, TTƯD&CGCN Phú Yên tặng bằng khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017.

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.