Hội nghị toàn quốc về hoạt động thông tin, thống kê khoa học và công nghệ

     Sáng ngày 05/12, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị toàn quốc về hoạt động thông tin, thống kê KH&CN. Hội nghị được tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về thông tin, thống kê KH&CN đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Hội nghị toàn quốc về hoạt động thông tin, thống kê khoa học và công nghệ

     Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Quốc Khánh, đại diện Lãnh đạo các cơ quan thông tin bộ, ngành, Lãnh đạo các Sở KH&CN, các đầu mối thực hiện chức năng thông tin KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đại diện các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ thông tin KH&CN thuộc tổng cục, cục, các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ công lập, cơ sở giáo dục đại học công lập; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN.

     Tại Hội nghị, đại biểu được nghe các tham luận xung quanh vấn đề thông tin, thống kê KH&CN như: Tổng quan hiện trạng và định hướng hoạt động thông tin, thống kê KH&CN; Xây dựng và thực hiện phương án tự chủ theo Nghị định 54/2016/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn; Hoạt động thông tin, thống kê KH&CN phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong quân đội; Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động KH&CN tại Bộ Tài nguyên và Môi trường; Hoạt động của Trung tâm Mạng Thông tin KH&CN tiên tiến – VinaREN; Giới thiệu Hệ thống thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN trực tuyến… Thông qua đó, các đại biểu nhận thấy rằng hoạt động thông tin, thống kê KH&CN có vai trò quan trọng, phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần đổi mới sáng tạo quy trình, nội dung nhiệm vụ nghiên cứu; các số liệu thông tin, thống kê KH&CN được thu thập là nền tảng quan trọng tiến hành công tác đánh giá hoạt động KH&CN, giúp các bộ, ngành hoạch định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển KH&CN.

Đại diện Cục Khoa học Quân sự – Bộ Quốc phòng, trình bày tham luận “Hoạt động thông tin, thống kê KH&CN phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong quân đội”

     Trong dịp này, các đại biểu đã thảo luận đưa ra những điểm mạnh, điểm yếu trong hoạt động thông tin và thống kê KH&CN, để qua đó xây dựng kế hoạch phát triển hoạt động thông tin, thống kê KH&CN từ trung ương đến địa phương. Đặc biệt, trong khuôn khổ Hội nghị, Bộ KH&CN đã giới thiệu Cổng hệ thống thông tin KH&CN quốc gia và Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia tới các đại biểu tham dự. Đây sẽ là nơi cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin về các hoạt động KH&CN, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo,…

     Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Quốc Khánh nhấn mạnh: KH&CN nói chung và thông tin, thống kê KH&CN nói riêng đã và đang là một động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Thông tin, thống kê KH&CN đã thực sự trở thành nguồn lực quan trọng không thể thiếu được trong một xã hội thông tin. Đặc biệt, nhiệm vụ “Phát triển nguồn tin KH&CN quốc gia, phát triển, hoàn thiện và vận hành các cơ sở dữ liệu về KH&CN. Triển khai toàn diện công tác thống kê KH&CN và đổi mới sáng tạo. Đưa thông tin KH&CN thực sự trở thành hạ tầng nền tảng cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia” là một trong những nhiệm vụ then chốt trong Chương trình hành động của Bộ KH&CN thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-BKHCN ngày 9/1/2017 của Bộ trưởng Bộ KH&CN. Thứ trưởng khẳng định, Bộ KH&CN luôn quan tâm phát triển công tác thông tin, thống kê KH&CN, quản lý thông tin về nhiệm vụ KH&CN sao cho có hiệu quả cao nhất, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước và yêu cầu thông tin về nghiên cứu và phát triển phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước thông qua việc công khai và minh bạch trong thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.