Hội nghị lần thứ 18 Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN

         Ngày 08/10/2020, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Quốc gia đã tổ chức Hội nghị lần thứ 18 Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Xuân Định, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ KH&CN; đồng chí Trần Đắc Hiến, Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, Chủ tịch Liên hợp thư viện; lãnh đạo Sở KH&CN các tỉnh, thành phố và hơn 120 đại biểu đại diện cho 100 đơn vị thư viện công cộng, thư viện đại học, thư viện chuyên ngành trong cả nước.

Quang cảnh Hội nghị Liên hợp Thư viện lần thứ 18.

        Báo cáo tổng kết hoạt động Liên hợp Thư viện trong năm 2019 – 2020 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tăng cường sự phối hợp đóng góp và khai thác hiệu quả nguồn tin KH&CN của các thành viên. Các thành viên cùng nhau phối hợp bổ sung CSDL ProQuest Central, CSDL ScienceDirect và hợp tác phát triển, chia sẻ nguồn tin KH&CN nội sinh. Ngoài ra, trong giai đoạn 2019 – 2020, dưới sự bảo trợ của Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, Liên hợp thư viện đã có những hoạt động thiết thực nhằm phát triển nguồn tin và nâng cao năng lực cho cán bộ nghiên cứu, giảng viên, sinh viên tại Việt Nam.

        Các đại biểu cũng được nghe các tham luận về Thông tin Thư viện Điện tử trong thời đại hiện nay của Tập đoàn Igroup; Chia sẻ tài nguyên thông tin KH&CN trong bối cảnh CMCN 4.0; Chuyển đổi số trong phát triển tài nguyên thông tin khoa học và công nghệ số.

        Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Lê Xuân Định đề nghị trong thời gian tới Liên hợp thư viện cần nâng cao hiệu quả phối hợp bổ sung các nguồn tin KH&CN quốc tế; Tạo nền tảng cho việc chuyển đổi số của các thư viện trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng các cơ sở dữ liệu dùng chung của Liên hợp thư viện, gắn kết chặt chẽ các hoạt động giảng dạy và học tập trực tuyến với việc sử dụng tài nguyên thông tin số và các cơ sở dữ liệu của thư viện trong bối cảnh tình hình mới của Covid-19.

        Hội nghị đã đề ra phương hướng hoạt động của Liên hợp Thư viện giai đoạn 2020 – 2021 trên cơ sở Quyết định 1285/QĐ-TTg của Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin KH&CN phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và đề ra các giải pháp hành động thiết thực nhằm triển khai hiệu quả các nội dung về liên thông thư viện được quy định trong Luật Thư viện năm 2019; phương hướng mở rộng hợp tác quốc tế, tìm kiếm các đối tác tài trợ phát triển Liên hợp Thư viện.

Bí thư Đảng ủy Bộ KH&CN, Thứ trưởng Lê Xuân Định phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

           Đẩy mạnh chia sẻ nguồn tin KH&CN nội sinh trong phạm vi Liên hợp thư viện cũng như với cộng đồng thông qua Đề án Hệ tri thức Việt số hoá; Phát triển các nền tảng số cho phép thu thập, kết nối, chia sẻ các nguồn tin KH&CN giữa các đơn vị thành viên theo các tiêu chuẩn dữ liệu chung và dựa trên cơ chế mở, công khai, minh bạch; nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới vào tìm kiếm, khai thác và quảng bá các nguồn tin của Liên hợp thư viện./.

Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN được thành lập năm 2004, với trên 30 thành viên chính thức và gần 100 quan sát viên với hoạt động chính là phối hợp bổ sung nguồn tin điện tử, chia sẻ các nguồn tin nôi sinh và hợp tác trong các lĩnh vực chuyên môn. Sau 16 năm hình thành và phát triển, Liên hợp thư viện Việt Nam là minh chứng cho một mô hình hợp tác phát triển nguồn tin thành công cả về lượng và chất, đóng góp thiết thực, hiệu quả cho công tác phổ biến thông tin KH&CN và phục vụ cộng đồng nghiên cứu.

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.