Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, thực hiện các văn bản hướng dẫn của Ban Thường trực MTTQ tỉnh Phú Yên về quy trình tổ chức hội nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

      Dự hội nghị có đồng chí Dương Bình Phú – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; đồng chí Lâm Vũ Mỹ Hạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, PGĐ Sở; đồng chí Đặng Thị Thủy – Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Sở cùng toàn thể cử tri là công chức, viên chức và người lao động Sở.

      Căn cứ theo quy định và hướng dẫn về công tác giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, Sở KH&CN đã tổ chức các hội nghị: Họp Ban lãnh đạo Sở dự kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026; Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác để nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với người được dự kiến ứng cử và Hội nghị Lãnh đạo Sở mở rộng giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

      Các Hội nghị đã được thực hiện đúng theo quy trình, quy định và các văn bản hướng dẫn của Ban Thường trực MTTQ tỉnh Phú Yên đảm bảo khách quan, dân chủ.

      Kết quả, qua 03 Hội nghị, đã thống nhất giới thiệu được 02 đồng chí để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên hiệp thương, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (01 đồng chí) và đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên (01 đồng chí) khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.