Hội nghị công chức, viên chức và người lao động Sở KH&CN năm 2022

       Chiều ngày 28/12/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2022. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, các tổ chức đoàn thể cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Sở KH&CN Phú Yên.

Đồng chí Dương Bình Phú – GĐ Sở KH&CN phát biểu khai mạc Hội nghị

       Hội nghị đã thông qua các dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo sơ kết hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022.

       Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVI (2020-2025) đi vào thực tiễn đời sống. Nhiều chính sách cụ thể hóa Nghị quyết được các cấp, các ngành hoàn thiện để thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội. Được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp và sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể công chức, viên chức và người lao động, hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) đã có nhiều chuyển biến tích cực, các hoạt động được triển khai toàn diện và đúng hướng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà.

Đồng chí Trần Phú Hà góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

      Tại Hội nghị, công chức, viên chức và người lao động đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tập thể, đóng góp ý kiến xây dựng các nội dung, các biện pháp, giải pháp thực hiện mục tiêu nhiệm vụ năm 2022, thảo luận biểu quyết các chỉ tiêu phấn đấu, thực hiện tinh thần dân chủ, phát huy sáng tạo của mỗi cá nhân và tập thể để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2022 đã đề ra.

Đồng chí Dương Bình Phú tặng giấy khen đến các tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021

       Năm 2022, định hướng phát triển KH&CN bám sát Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 18/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Phú Yên. Tập trung phát triển đội ngũ cán bộ KH&CN cả về số lượng và chất lượng. Tiếp tục đẩy nhanh tốc độ hiện đại hóa cơ sở hạ tầng KH&CN.

Đồng chí Lâm Vũ Mỹ Hạnh, PGĐ Sở KH&CN tặng giấy khen đến các cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

        Nhân dịp này, Sở KH&CN Phú Yên tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cho 06 tập thể, lao động tiên tiến cho 75 cá nhân, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho 11 cá nhân; tặng bằng khen của Giám đốc Sở cho 06 tập thể và 72 cá nhân.

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.