Hội nghị công chức, viên chức năm 2020

    Chiều ngày 02/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2020. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, các tổ chức đoàn thể cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Sở KH&CN Phú Yên.

Th.S. Dương Bình Phú, Phó Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên phát biểu khai mạc Hội nghị

    Hội nghị đã thông qua các dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 và định hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2019.

ThS. Lâm Vũ Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 và định hướng nhiệm vụ năm 2020

     Năm 2019, Sở KH&CN Phú Yên tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 22/1/2013 của Tỉnh ủy và Nghị quyết 46/NQ-CP ngày 26/3/2013 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tham mưu UBND tỉnh đặt hàng 04 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia; trình UBND tỉnh phê duyệt 15 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện năm 2019, trong đó có 7/15 nhiệm vụ được phê duyệt triển khai thực hiện; tổ chức nghiệm thu 05 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh chuyển tiếp; trình UBND tỉnh công nhận kết quả 03 đề tài, dự án nghiệm thu; trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục 11 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở thực hiện năm 2020; cấp 04 giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh; thanh tra 42 cơ sở với 02 đợt thanh tra về đo lường, chất lượng xăng dầu và đợt thanh tra chuyên đề về sản phẩm điện, điện tử;…

     Năm 2020, nhiệm vụ KH&CN tập trung vào những định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và Chiến lược phát triển KH&CN tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ thích hợp cho khu vực nông nghiệp, công nghiệp, vùng nông thôn và miền núi; tập trung phát triển đội ngũ cán bộ KH&CN cả về số lượng và chất lượng, đẩy nhanh tốc độ hiện đại hóa cơ sở hạ tầng KH&CN; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức KH&CN; tăng cường việc ứng dụng KH&CN thuộc các chương trình trọng điểm của tỉnh…

    Tại Hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tập thể, đóng góp ý kiến xây dựng các nội dung, các biện pháp, giải pháp thực hiện mục tiêu nhiệm vụ năm 2020, thảo luận biểu quyết các chỉ tiêu phấn đấu, thực hiện tinh thần dân chủ, phát huy sáng tạo của mỗi cá nhân và tập thể để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2020 đã đề ra.

Th.S. Dương Bình Phú – Phó Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên tặng giấy khen cho công chức, viên chức, người lao động

    Dịp này, Sở KH&CN Phú Yên tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cho 10 tập thể, lao động tiên tiến cho 84 cá nhân, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho 13 cá nhân; tặng bằng khen của Giám đốc Sở cho 79 cá nhân và 10 tập thể.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.