Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019

     Chiều ngày 11/1/2019, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, các tổ chức đoàn thể cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Sở KH&CN Phú Yên.

Th.S. Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên phát biểu khai mạc Hội nghị

     Hội nghị đã thông qua các dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 và định hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017 – 2018 và phương hướng nhiệm kỳ 2019 – 2020.

ThS. Dương Bình Phú, Phó Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 và định hướng nhiệm vụ năm 2019

     Năm 2018, Sở KH&CN Phú Yên tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 22/1/2013 của Tỉnh ủy và Nghị quyết 46/NQ-CP ngày 26/3/2013 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tham mưu UBND tỉnh đặt hàng Bộ KH&CN 06 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, trình UBND tỉnh phê duyệt 3 nhiệm vụ thực hiện trong năm 2018, tổ chức nghiệm thu 13 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh chuyển tiếp, bàn giao các sản phẩm của 5 nhiệm vụ đã nghiệm thu, họp hội đồng KH&CN tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018 và trình UBND tỉnh phê duyệt 12 nhiệm vụ; cấp 25 giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN; cấp giấy chứng chỉ nhân viên bức xạ cho 5 cơ sở trên địa bàn tỉnh;…

     Trong năm 2019, nhiệm vụ KH&CN tập trung vào những định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 và Chiến lược phát triển KH&CN tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 20130; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, nông thôn và miền núi; tập trung phát triển đội ngũ cán bộ KH&CN cả về số lượng và chất lượng, đẩy nhanh tốc độ hiện đại hóa cơ sở hạ tầng KH&CN…

Th.S. Lê Văn Cựu – Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên tặng giấy khen cho công chức, viên chức, người lao động Sở

     Tại Hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức đã phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tập thể, đóng góp ý kiến xây dựng các nội dung, các biện pháp, giải pháp thực hiện mục tiêu nhiệm vụ năm 2019, thảo luận biểu quyết các chỉ tiêu phấn đấu, thực hiện trên tinh thần dân chủ, phát huy sáng tạo của mỗi cá nhân và tập thể để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2019 đã đề ra.

     Dịp này, Sở KH&CN Phú Yên tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở đối với 11 cá nhân, tặng danh hiệu lao động tiên tiến cho 10 tập thể và 85 cá nhân; tặng bằng khen của Giám đốc Sở cho 71 cá nhân và 08 tập thể.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.