HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP TỈNH, NHIỆM KỲ 2021 – 2025

STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ
1 Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Chủ tịch Hội đồng
2 Ông Dương Bình Phú, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Phó Chủ tịch Thường trực
3 Ông Trần Khắc Lễ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Ủy viên
4 Ông Phan Xuân Hạnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Ủy viên
5 Ông Phan Quốc Thắng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Ủy viên
6 Ông Nguyễn Văn Sự, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ủy viên
7 Ông Lê Tấn Đễ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Ủy viên
8 Ông Trần Văn Anh, Phó Giám đốc Sở Tài chính Ủy viên
9 Ông Cao Anh Sơn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Ủy viên
10 Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Quyền Giám đốc Sở Công thương Ủy viên
11 Bà Lâm Vũ Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Ủy viên
12 Ông Nguyễn Văn Đồng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Ủy viên
13 Ông Nguyễn Tấn Chân, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Ủy viên
14 Bà Phan Thị Hoa, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Ủy viên
15 Ông Đinh Khắc Đô, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Ủy viên
16 Ông Lê Tỷ Khánh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Ủy viên
17 Ông Phạm Minh Hữu, Phó Giám đốc Sở Y tế Ủy viên
18 Ông Trần Lăng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên Ủy viên
19 Ông Đào Lý Nhĩ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ủy viên
20 Ông Đặng Ngọc Anh, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường Ủy viên
21 Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Quyền Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Ủy viên
22 Bà Lê Đào An Xuân, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Ủy viên
23 Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên, Phó Trưởng phòng Quản lý Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Ủy viên kiêm thư ký

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.