Hội đồng khoa học và công nghệ xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện dự án KH&CN cấp cơ sở: Xây dựng mô hình nuôi Trùn quế tạo nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng cho nuôi loài thủy sản có giá trị kinh tế tại trại giam Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

        Sáng ngày 23/9/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp trực tuyến Hội đồng xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện dự án KH&CN cấp cơ sở “Xây dựng mô hình nuôi Trùn Quế tạo nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng cho nuôi loài thủy sản có giá trị kinh tế tại trại giam Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên” do TS. Phan Đình Phúc làm chủ nhiệm dự án, đơn vị chủ trì là Trại giam Xuân Phước, Chủ tịch Hội đồng là ThS. Lâm Vũ Mỹ Hạnh – Phó Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên.

Hội đồng xét giao trực tiếp tổ chức cá nhân thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở theo Quyết định số 161/QĐ-SKHCN ngày 21/9/2021 của Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Phú Yên.

        Mục tiêu của dự án nhằm tận dụng chất thải của gia súc, gia cầm nuôi tại trại giam Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên cho nuôi trùn quế để tạo nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng cung cấp cho nuôi các loài thủy sản có giá trị kinh tế cao.

        Tại buổi họp, Hội đồng đã tiến hành trao đổi, phân tích và bỏ phiếu. Kết quả, dự án trên được Hội đồng KH&CN bỏ phiếu thống nhất và đề nghị UBND tỉnh phê duyệt cho triển khai thực hiện năm 2021.

         Huyện Đồng Xuân có diện tích tự nhiên là 1.065,08 km2, là huyện có diện tích lớn nhất tỉnh Phú Yên. Dân số của huyện là 65.300 người, mật độ dân số đạt 61 người/km². Trên địa bàn huyện có các con sông Kỳ Lộ, sông Cô, Trà Bương chảy qua thích hợp phát triển thủy sản. Hiện tại nghề nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện hiện nay chủ yếu phát triển ở hình thức nuôi ao hồ quy mô hộ gia đình, các loài cá nuôi chủ yếu là cá nước ngọt thông thường, giá trị kinh tế thấp, quy mô nhỏ lẻ.

         Nguồn phụ phẩm tạo ra từ sản xuất nông nghiệp như rau xanh, các loại phân gia súc, gia cầm tại trại giam Xuân Phước rất nhiều vì vậy việc tận dụng và sử dụng chúng có hiệu quả vừa mang lại hiệu quả kinh tế, vừa bảo vệ môi trường là việc làm cấp bách hiện nay.

 Theo TS. Phan Đinh Phúc, Chủ nhiệm dự án

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.